Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Ewelina Świdrak
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem seminarium licencjackiego jest zapoznanie studentów z zasadami i warsztatem pracy dyplomowej.
Celem jest również zaplanowanie, przeprowadzenie i opisanie samodzielnych badań teoretyczno-empirycznych obejmujących problematykę rozwoju i wychowania małego dziecka.
Celem jest przygotowanie do egzaminu licencjackiego oraz obrony napisanej samodzielnie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami pisania prac naukowych.
Wymagania wstępne
Psychologia rozwoju małego dziecka, pedagogika małego dziecka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma wiedzę na temat integralnego rozwoju człowieka w okresie wczesnego dzieciństwa: zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym, społecznym, kulturowym, filozoficznym i światopoglądowym.
Student ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych;

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

Student potrafi redagować własne opracowania na bazie tekstów i komunikatów z badań, potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
Metody dydaktyczne
Prezentacja, dyskusja, pogadanka, konsultacje z promotorem, badania terenowe
Treści programowe przedmiotu
- Poznane i niepoznane obszary rozwoju i wychowania małego dziecka jako inspiracja do zarysowania problematyki badawczej w pracach licencjackich
- Wartości i cele w wychowaniu małego dziecka a uzasadnienie podjęcia wybranego problemu przez studenta problemu badawczego
- Struktura pracy naukowej, metody badań wykorzystywane w badaniach małego dziecka
- Analiza literatury naukowej dotyczącej wybranego obszaru rozwoju i wychowania małego dziecka
- Metodologia pisania pracy naukowej – formułowanie problemów/hipotez, planowanie badań, przeprowadzenie badań, opis i formułowanie wniosków z badań.
- Prezentacja wybranych fragmentów pracy licencjackiej i przygotowanie do obrony pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W ramach zaliczenia seminarium w semestrze V wymagane jest oddanie promotorowi, sformułowanie tematu, problemu głównego oraz szczegółowych w pracy licencjackiej, wstępne zaprojektowanie badań oraz napisanie części teoretycznej pracy licencjackiej. Warunkiem zaliczenia semestru VI jest przeprowadzenie badań w ramach pracy licencjackiej, dokonanie opisu badań wraz z formułowaniem wniosków z badań.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Brzezińska. Psychologiczne portrety człowieka. GWP. Gdańsk 2015
H. R. Schaffer. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Wyd. UJ. Kraków 2006
H. R. Schaffer. Psychologia dziecka. Wyd. PWN. Warszawa 2005
J. Bowlby. Przywiązanie. PWN. Warszawa 2007
H. Krauze-Sikorska, K. Kuszak, G. Rura, K. Sadowska. Dziecko do lat trzech w systemie opieki i edukacji. Źródła wsparcia i zagrożeń. Poznań 2016 Wyd. UAM,
J. D. Sparrow, T. B. Brazelton. Rozwój dziecka. Od 0 do trzech lat. GWP. Sopot 2015
H. Renz – Polster. Zrozumieć dzieci. Jak kształtuje nasze dzieci ewolucja. Poznań. MediaRodzina 2012
T. Pilch. T. Bauman. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Wyd. „Żak”
S. Palka. Podstawy metodologii badań w pedagogice GWP. Gdańsk. 2010
M. Łobocki. Metody i techniki badań pedagogicznych Impuls. Kraków 2011
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem