Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Badora
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Poznanie przez studentów elementarnej wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej w przedszkolu, nabycie umiejętności odniesienia jej do praktyki pedagogicznej.
Zamierzone efekty kształcenia - student w wyniku realizacji celów powinien:· w zakresie wiedzy: zdefiniować pojęcie dojrzałości szkolnej, wymienić i opisać czynniki wpływające na osiągnięcie gotowości szkolnej, potrafi zdefiniować czym jest sytuacja edukacyjna; wymienić i opisać sytuacyjne edukacyjne wzmacniające osiągnięcie dojrzałości szkolnej, wymienić sytuacje niesprzyjające osiągnięciu dojrzałości szkolnej;· w zakresie umiejętności: umiejętność pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, umiejętność projektowania indywidualnych planów wspomagających osiągnięcie gotowości szkolnej; kształtowanie postawy gotowości do podjęcia nauki w szkole; potrafi organizować sytuacje edukacyjne wspierające rozwój dziecka;· Inne kompetencje: umiejętność projektowania, wdrażania i ewaluacji zajęć dydaktycznych, programów nauczania, programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
1.Struktura programu nauczania, wychowania, działań opiekuńczych w przedszkolu.
2. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Dojrzałość szkolna (definicyjne ujęcie, obszary badań gotowości szkolnej).
4. Czynniki kształtujące dojrzałość szkolną.
5. Metody, formy i narzędzia badań gotowości szkolnej.
6. Sytuacje edukacyjne (definicyjne ujęcia, rodzaje i formy sytuacji edukacyjnych).
7. Sytuacje wzmacniające i demotywujące osiągnięcia gotowości szkolnej.
8. Projektowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne·
Metody dialogowe·
Metody warsztatowe·
Metoda projektu·
Praca w grupach
pomoce dydaktyczne - rzutnik multimedialny, podstawa programowa, programy nauczania.
Forma i warunki zaliczenia - aktywny udział w analizowaniu problemów 25%; wykonanie programu: indywidualny program wspomagający osiągnięcie gotowości szkolnej - 75%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
Wilgocka - Okoń B., Gotowość szkolna dziecka sześcioletniego, Warszawa 2003.Szczyrba B., czynniki wpływające na poziom dojrzałości szkolnej, Tychy 2003.
Literatura uzupełniająca: Prus - Wiśniewska H., Zanim dziecko pójdzie do szkoły, Warszawa 1995.Dudek M. , O motywacjach osiągnięć szkolnych, Nowa Szkoła nr 4, 1999.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę