Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Dorota Zagrodnik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym oraz w miejscach przestrzeni publicznej, w której dziecko może się znaleźć; analiza możliwych zagrożeń w sferze fizycznej i psychicznej; przedstawienie zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada wiedzę z zakresu rodzajów zagrożeń dla dziecka występujących w różnych środowiskach funkcjonowania dziecka ( przedszkole, szkoła); zna metody skuteczne w procesie uwrażliwiania dziecka na możliwe zagrożenia oraz ma wiedzę z zakresu ochrony zdrowia dziecka w zakresie żywienia, profilaktyki i leczenia chorób wieku dziecięcego.


UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi zastosować odpowiednie metody zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i uczniowi zarówno w trakcie zajęć w placówce edukacyjnej jak i poza nią; udziela pierwszej pomocy przedmedycznej,KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student ma świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, dzieci i uczniów; wie, iż należy ciągle rozwijać swoje kompetencje w zakresie treści przedmiotu
Metody dydaktyczne
Zajęcia w formie bezpośredniej, metody:czynne, słowne i oglądowe. Praca w grupach.
Treści programowe przedmiotu
1. Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2. Środowiskowe uwarunkowania zdrowotne człowieka.
3. Higiena osobista dziecka
4. Bezpieczeństwo w pracy z dziećmi. Zasady postępowania w udzielaniu pomocy przedmedycznej w najczęściej spotykanych urazach i wypadkach.
4. Bezpieczeństwo dziecka podczas zajęć ruchowych w przedszkolu i szkole oraz poza placówką (wycieczki, zajęcia terenowe).
5. Choroby zakaźne wieku dziecięcego, szczepienia ochronne.
6. Choroby somatyczne. Nadwaga i cukrzyca, a jakość życia dziecka.
7. Zagrożenia dziecka ze strony osób dorosłych
8. Zagrożenia dziecka ze strony mediów
9. Odpowiedzialność prawna opiekuna, wychowawcy, nauczyciela
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obecność
2.Aktywność na zajęciach
3. Wystąpienie ustne (Wykaz tematów do wystąpienia ustnego jest podany na pierwszych zajęciach)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
1. Borzucka –Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Kraków 2007.
2. Fratczakowie E. J., Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych, Toruń 1996.
3. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa 2007.
4. Buchfelder A. M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2003.
5. 8. Szponar L., Mojska H., Żywność, żywienie, zdrowie w okresie dzieciństwa, Warszawa 1998
Literatura uzupełniająca:
1. Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Kraków 2005.
2. Dolężych B., Łaszczyca P., Biomedyczne podstawy rozwoju z higieną szkolną, Toruń 2000.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę