System wspierania i formy pracy z rodziną w sytuacji kryzysu (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Pietruszka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z różnorodnymi formami pracy z rodzinami w sytuacji kryzysu
C2 - Celem ćwiczeń jest pobudzenie słuchaczy do refleksji nad efektywnością systemu wspierania rodziny w kryzysie
C3 - Uwrażliwienie studenta na potrzeby osób i rodzin doświadczających sytuacji kryzysowych
Wymagania wstępne
Gotowość do refleksji nad teorią i praktyką pedagogiczną
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach, ze zwróceniem uwagi na systemy formalne i nieformalne, instytucjonalne i nieinstytucjonalne których celem jest wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysu K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej K_U03
Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych ze wsparciem rodzin doświadczających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, wyraża gotowość twórczej pracy pedagogicznej. K_K07
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną
film dydaktyczny
dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Wsparcie, pomoc czy opieka? – dylemat relacji pojęć
2. Współwystępowanie pomocy i wsparcia społecznego w życiu pojedynczych osób i rodzin
3. Rodzina w sytuacji kryzysu
4. Praca socjalna z rodziną
a) asystentura rodziny
b) rodziny wspierające
5. Wybrane formy pracy z rodzinami doświadczającymi różnego rodzaju trudności
a) Wideotrening Komunikacji – forma pracy z rodziną z trudnościami w komunikowaniu się
b) terapia jako forma pomocy rodzinie w powrocie do równowagi
6. System pieczy zastępczej jako narzędzie wspierania rodziny w sytuacji kryzysu
7. Instytucje wspierające funkcjonowanie rodziny
a) instytucje wspierające rodzinę w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej
b) instytucje wspierające rodzinę w realizacji funkcji kulturalno-towarzyskiej
c) instytucje wspierające rodzinę w realizacji funkcji ekonomicznej
d) instytucje wspierające rodzinę w realizacji funkcji wychowawczej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium zaliczeniowe
Obecność
Aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Kawula S., Brągiel J., Janke A.W. (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.
2. Chmielewska A., Wspieranie czy interwencja? Kierunki działań wobec rodzin dotkniętych kryzysem, w: Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, M. Szyszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 181- 192.
3. Kotlarska-Michalska A., Praca socjalna w rodzinie, z rodziną i dla rodziny w perspektywie ról zawodowych pracownika socjalnego i asystenta rodziny, w: A. Żukiewicz (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 68 – 70.
4. Kowalczyk B., Obszary współpracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego, w: A. Żukiewicz (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki i pomocy do wsparcia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 83-91.
5. Pietruszka L., Praca socjalna z rodziną jako forma wsparcia rodziny przeżywającej trudności, w: Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, M. Szyszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 193-207.
6.Pietruszka L., Wykorzystanie Wideotreningu Komunikacji w pracy z rodzinami z za¬bu¬rzeniami komunikowania się, w: Rodzina w przestrzeni życia społecznego, M. Parzyszek, L. Pietruszka (red.), Wyd. TN KUL, Lublin 2017, s. 137-155.
7. Pietruszka L., Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w: Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. T.3: Wychowanie do rodziny, M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski (red.), Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, Gdańsk 2018, s. 131 – 151.
8. Kawula S., Czynniki i sieć wsparcia społecznego w życiu człowieka, w: S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania- aktualność- perspektywy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 115-134.
9. Świderska M., Asystent rodziny – współczesna forma pomocy rodzinie, Wyd. SAN, Łódź 2013.
10. Krasiejko I., Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016.
11. Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Wyd. „Śląsk”, Katowice 1999.
Literatura uzupełniająca
1. Badora B., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Oficyna Wydawnicza „Impuls’, Kraków 2001.
2. Pietruszka L., The principle of subsidiarity in social work with the family – pedagogical implications, w: Opieka – wychowanie – wsparcie. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki pedagogicznej, L. Pietruszka (red.), Wyd. KUL, Lublin 2016, s. 105–122.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę