Psychologia rozwojowa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Rzechowska prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- dostarczenie zrozumiałego przeglądu aktualnej wiedzy na temat rozwoju człowieka w ciągu całego życia, tj. od okresu niemowlęcego do późnej dorosłości
C-2 wprowadzenie w zasady teorii rozwoju człowieka i metodologię badań nad rozwojem.
Wymagania wstępne
Uczestnictwo w wykładzie Psychologia rozwojowa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza
K_W01 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu, metodologii i celów psychologii oraz jej subdyscyplin; zna i rozumie terminologię używaną na gruncie psychologii i jej subdyscyplin; posiada pogłębioną wiedzę o historii psychologii oraz jej współczesnych głównych nurtach i koncepcjach
K_W03 ma wiedzę na temat procesów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych; zna terminologię, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz współczesne osiągnięcia badań w tym zakresie


Umiejętności
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin do analizowania i interpretowania ludzkich zachowań, potrafi wskazać i opisać uwarunkowania (osobowe, społeczne oraz kulturowe) różnych zachowań człowieka oraz funkcjonowania określonych grup społecznych i organizacji posługując się wybranymi podejściami teoretycznymi
K_U02 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) oraz szanując zasady własności intelektualnej


Kompetencje społeczne
K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach
K_K03 ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; dostrzega potrzebę odpowiedzialnego popularyzowania wiedzy z zakresu psychologii.
Metody dydaktyczne
metoda dialogowa, poszukiwanie problemów
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do psychologii rozwojowej.
2. Psychologia prenatalna: pojęcie, harmonogram rozwoju prenatalnego, etapy i właściwości psychofizycznego rozwoju dziecka przed narodzeniem.
3. Okres niemowlęcy: rozwój motoryczny, rozwój poznawczy, rozwój językowy, rozwój społeczny, emocjonalny, osobowości, kształtowanie się relacji przywiązania. .
4. Okres poniemowlęcy: rozwój motoryczny, rozwój poznawczy), sprawności językowych i komunikacyjnych, rozwój społeczno - emocjonalny, rozwój osobowości, rozwój zabawy, poznawanie ról społecznych w zabawie, kształtowanie się sfery działania.
5. Okres przedszkolny: rozwój motoryczny , rozwój poznawczy, rozwój emocjonalno - społeczny, rozwój osobowości
6. Okres młodszy szkolny: zmiany w rozwoju fizycznym i motorycznym, doskonalenie się zdolności poznawczych, dojrzałość szkolna, rozwój społeczny, kształtowanie się sfery działania, rozwój osobowości (m.in. samoocena), moralny i religijny.
7. Adolescencja: rozwój fizyczny (zmiany związane z płcią), zmiany w procesach i zdolnościach poznawczych, specyfika rozwoju emocjonalnego, tożsamość, rozwój społeczny.
8. Zadania rozwojowe w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości
9. Wybrane aspekty rozwoju w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości
10. Rozwój człowieka w biegu życia – podsumowanie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: posiada minimalną wiedzę o zmianach dokonujących się na kolejnych etapach rozwoju: od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości.

Ocena dostateczna: posiada dostateczną wiedzę o zmianach dokonujących się na kolejnych etapach rozwoju: od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości. Zna zasadnicze pojęcia teoretyczne z zakresu psychologii rozwojowej.

Ocena dobra: posiada podstawową i aktualną wiedzę o zmianach dokonujących się na kolejnych etapach rozwoju: od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości. Zna zasadnicze pojęcia teoretyczne z zakresu psychologii rozwojowej.

Ocena bdb: Posiada bardzo dobrą wiedzę o rozwoju człowieka. Biegle orientuje się w pojęciach teoretycznych psychologii rozwojowej, posiada szeroka wiedzę dotyczącą specyfiki zmian dokonujących się na kolejnych etapach rozwoju: od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności z psychologii rozwojowej, poszerzając je o wymiar interdyscyplinarny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo
Brzezińska A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.
Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik Akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca
Brzezińska A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Harwas–Napierała B., Trempała J. (red.) (2002). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN (T. II i III).
Kornas-Biela D. (2002). Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa: PAX.
Oleszkowicz A., Senejko A. (2013). Psychologia dorastania. Zmiany rozwojowe w dobie globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Schaffer R. H. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
Stuart-Hamilton I. (2005). Psychologia starzenia się. Poznań: Zysk i S-ka.
Turner J., Helms D. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP.
Zagórska W., Jelińska M., Surma M., Lipska A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin