Etos w retoryce (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie się z zasadami oddziaływania perswazyjnego przez ethos.
C2. Nabycie umiejętności analizowania wypowiedzi z zakresu „kreowania wizerunku”.
C3. Nabycie zdolności oceny jakości argumentacji i perswazji retorycznej.
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza z retoryki. Wiedza z zakresu teorii perswazji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 Ma podstawową wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych form oddziaływania retorycznego i ich związkach z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, humanistycznych i społecznych. K_W05
W_02 Ma podstawową wiedzę o człowieku – nadawcy retorycznego przekazu – jako podmiocie różnych struktur społecznych zwłaszcza związanych z komunikacją retoryczną. K_W12
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 Posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie retorycznego komunikowania osobowego, obejmujące umiejętność postawienia problemu, określenia i doboru metod, narzędzi badawczych oraz zredagowanie i zaprezentowanie wyników tych badań. K_U02
U_02 Potrafi rozpoznawać różne formy i metody perswazji retorycznej, w szczególności poprzez ethos, i dokonywać ich krytycznej analizy i interpretacji w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu retoryki. K_U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z oddziaływaniem retorycznym na innych. K_K04
Metody dydaktyczne
- wykład wprowadzający
- analiza i dyskusja,
- praca z tekstem,
- praca z materiałem wideo
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie – ethos jako kategoria retoryczna
2. Znaczenie ethosu w perswazji
3. Ethos a autorytet
4. Ethos a „kreowanie wizerunku”
5. Analizy i dyskusje – tzw. studia przypadków:
- ethos w dziennikarstwie (kompetencje publicysty)
- ethos w polityce (kategoryczność wypowiedzi)
- ethos „zinstytucjonalizowany” (wystąpienia oficjalne)
- ethos w reklamie (perswazja)
- ethos a tzw. coaching
- ethos w Kościele
- ethos w nauce
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca pisemna na zaliczenie (analiza ethosu retorycznego) – 75%
Aktywność na zajęciach (dyskusja, argumentacja) – 25%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Arystoteles, Retoryka, Retoryka dla Aleksandra, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa PWN 2008. Wstęp tłumacza, księga II.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. J. Warchala, Retoryka w obszarze public relation, w: Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, Warszawa 2009.
2. J.M. Bocheński, Co to jest autorytet?, w: Logika i filozofia. Wybór pism, naukowo opracował J. Parys, Warszawa 1993.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę