Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Pańpuch
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Pogłębienie rozumienia cielesności i płciowości ludzkiej w kontekście realistycznej filozofii człowieka, a także z uwzględnieniem wyników badań nauk szczegółoweych o człowieku i perspektywy historycznej.
Wymagania wstępne
Ukończone kursy antropologii filozoficznej i metafizyki na wydziale filozofii KUL.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny filozoficznej, tak w aspekcie historycznym, jak i bieżących osiągnięć (problemy, kierunki, postaci)
K_W05 zna specjalistyczną terminologię z zakresu filozofii w języku polskim oraz terminologię co najmniej w jednym języku obcym, kluczowym dla wybranej subdyscypliny filozoficznej
K_W06 posiada wszechstronną wiedzę na temat głównych idei filozoficznych i ich rozwoju w stopniu umożliwiającym badanie relacji tych idei do głównych kierunków i idei wybranej subdyscypliny filozoficznej

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 wyszukuje, porządkuje, analizuje, selekcjonuje i integruje informacje z wszelkich źródeł (w tym elektronicznych)
K_U02 samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę oraz pogłębia umiejętności badawcze i inne kwalifikacje profesjonalne
K_U03 rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych na \\\"rynku idei\\\" stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w wybranej subdyscyplinie filozoficznej
K_U06 podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień filozoficznych, tak w kontekście Polski, jak i zagranicy
K_U07 wchodzi w dialog dotyczący kwestii filozoficznych tak ze specjalistami z innych nauk, jak i ze społeczeństwem
K_U13 analizuje i wskazuje społeczne konsekwencje akceptacji idei i stanowisk filozoficznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K01 krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych
K_K02 poczuwa się do odpowiedzialności za stan filozofii jako dyscypliny naukowej oraz za stan świadomości filozoficznej w społeczeństwie
K_K04 nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii filozoficznych i wobec filozoficznego wymiaru kwestii społecznych
K_K05 odważnie i konsekwentnie broni rzetelnymi, jasno sformułowanymi argumentami stanowiska uznanego przez siebie za słuszne, nawet wbrew własnemu interesowi
K_K06 rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne poglądy, gotowość do weryfikacji stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji
Metody dydaktyczne
Dyskusja i analiza analiza wybranych tekstów, umieszczenie odczytanych treści w szerszym kontekście koncepcji człowieka w filozofii realistycznej, uszczegółowienie ogólnofilozoficznych ujęć przez odwołanie się do wyników nauk szczegółowych i historii problematyki.
Treści programowe przedmiotu
Problematyka rozumienia ciała i płciowości ludzkiej w filozofii realistycznej w tekstach wybranych autorów, widziana przez pryzmat koncepcji człowieka w klasycznej antropologii filozoficznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
aktywność w trakcie zajęć, praca pisemna na zakończenie semestru, frekwencja.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M.A.Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin: TN KUL 1974.
Tenże, hasło :\"Ciało ludzkie\" w : Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.2, Lublin 2001, 176-186.
Z.Pańpuch, Spór o cielesność, Lublin 2015
K.Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969
K.Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin, 1986
K.Wojtyła, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 1981
J.Kopania, Etyczny wymiar cielesności, Kraków 2002
H. Piluś, Człowiek w posoborowym neotomizmie polskim, Warszawa 1990
J.Kosiewicz, Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała, Warszawa 1998
M. Waldstein, Sens ciała. Wokół filozofii seksualności Jana Pawła II,Warszawa 2012
Św. Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae De sensualitate, De passionibus animae. Dysputy
problemowe O zmysłowości, O uczuciach, tłum. A. Białek, tekst sprawdzili i poprawili M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, red. nauk. A. Maryniarczyk, Lublin 2008
M.Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, 2001
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem