History of Modern and Contemporary Philosophy (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Maksymilian Roszyk
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:English
Course objective
Analysis of ideas and conceptions specific to modern and contemporary philosophy
Shaping stududetns\' analytical and critical skills
Prerequisites
Basic knowledge concerning modern and contemporary philosophy
Learning outcomes
Teaching method
Traditional lecture, discussion
Course content description
The lecture in the acamic year 2018/19 will concern philosophy of Soren Kierkegaard, mainly his conceptions of the ethical and of religion. Special empahsis will be laid on his conception of ethics, irony, humor, non-Christian religiousness, Christianity.
Forms of assessment
Oral exam.
Required reading list
Sources:
S. Kierkegaard, Either-Or
S. Kierkegaard, Fear and Trembling
S. Kierkegaard, Concluding unscientific postscript
S. Kierkegaard, Sickness unto death

Secondary literature:
Gouwens, David. Kierkegaard as Religious Thinker. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Pattison, George. Kierkegaard and the Theology of the Nineteenth Century. The Paradox and the ‘Point of Contact’. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
Szocik, Konrad. Kierkegaardiańska koncepcja chrześcijaństwa. Między radykalną krytyką a poszukiwaniem ideału. W: Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda: koncepcje, polemiki, inspiracje. Red. Maria Gołębiewska, 112-131. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2015.
Westphal, Merold. Kierkegaard’s Concept of Faith. Grand Rapids, MI–Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, 2014.
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduły do wyboru/ Elective modules » Moduł 7 wykłady monograficzne do wyboru/ Module 7 - Canonical Lectures
Learning outcomes:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-02-26środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-03-04środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-03-11środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-03-18środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-03-25środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-04-01środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-04-15środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-04-22środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-04-29środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-05-06środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-05-13środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-05-20środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-05-27środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-06-03środaGG-36 13:20 - 14:10
2020-06-10środaGG-36 13:20 - 14:10