Metaphysics, Anthropology and Ethics (seminarium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Tomasz Duma
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:English
Course objective
An understanding of the problems of metaphysical cognition and explanation, ability to analyze the text in metaphysical aspect, formulating and presenting of arguments, learning of the writing techniques of philosophical texts, preparation of the Thesis.
Prerequisites
basic knowledge of the major philosophical disciplines, general knowledge of the methods of philosophy, basic skills of reading and commenting of philosophical texts.
Learning outcomes
Knowledge: student knows the problems of the method of metaphysical knowledge, knows the basic metaphysical issues, is able to critically analyze the statements in philosophy, is able to formulate and solve the philosophical problems, knows and understands the basic concepts and principles of the protection of intellectual property and copyright law; K_W02, K_W06, K_W01, K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_W08;
Skills: can use the method of metaphysics, is able to read and analyze the philosophical texts, knows the scientific writing workshop, is able to prepare the thesis; K_U02, K_U03, K_U01, K_U05, K_U06, K_U07;
Social Competences: can discuss philosophical problems, and present own arguments, can present the research and defend the validity of the arguments, can appreciate the rationality and objectivity of arguments; K_K02, K_K04, K_K02, K_K06.
Teaching method
Working with text, writing text and presenting the results of research, discussion about the metaphysical problems.
Course content description
The Proseminary undertakes issues of metaphysics, especially the method of metaphysical cognition, including metaphysical justification and explanation. It is realized through applying this method to research into selected problems in the field of particular metaphysics like anthropology, the philosophy of law, the philosophy of culture, the philosophy of art, as well as the philosophy of God and the philosophy of religion. The methodical aspect of seminary includes discussing principals of philosophical text’s analysis as well as a techniques of writing philosophical reviews, and papers, especially formulating problems, preparing plans, making footnotes and bibliographies.
Forms of assessment
(K) no credit: has a lack of knowledge about the metaphysical issues, is not able to critically analyze the statements, can not formulate and solve philosophical problems.
Credit: knows basic metaphysical issues, can critically analyze philosophical statement, can formulate and solve philosophical problems.
(C) no credit: can not use the method of metaphysics, can not read and analyze philosophical texts, have not mastered the writing\'s technique of scientific work, has not skills to prepare the thesis. Credit: can use the method of metaphysics, can read and analyze philosophical texts, mastered writing workshop of the scientific work, has skills to prepare the thesis.
(SC) no credit: can not discuss philosophical problems, can not present own arguments and formulate objections, can not present the results of own research and the validity of own arguments, is not able to appreciate the relevance of arguments.
Credit: can discuss philosophical problems, present own arguments and formulate objections, can present the results of the own research and defend the validity of the arguments, can appreciate the rationality and objectivity of arguments.
Required reading list
REQUIRED READING LIST
M.A. Krapiec, (1991), Metaphysics, An Outline of the History of Being, trans. M. Lescoe, A. Woznicki, and Th. Sandok, New York, Mariel Publication.
M.A. Krapiec, A. Maryniarczyk, (2010), The Lublin Philosophical School, trans. H. Mcdonald, Lublin: PTTA.
S. Kaminski, M. Kurdzialek, Z.J. Zdybicka (Ed). (1980). Theory of being. To Understand Reality. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL.
RECOMMENDED READING LIST
G.P. Klubertanz SJ, (1955). Introduction to the Philosophy of Being. New York.
J.E. Wippel, (2003), The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas.
J. Owens, (1985), An Elementary Christian Metaphysics. Houston: Center for Thomistic Studies.
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 4
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 5a - konwersatoria do wyboru: ścieżka a)/ Module 5a - complementary course: profile a » Seminarium licencjackie/ BA Seminar
Learning outcomes:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K06uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
K_U01potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem źródeł drukowanych i elektronicznych
K_U02posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów filozoficznych
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U07posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu
K_U08posiada umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu jednej z subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M) z wybranego języka obcego
K_W04zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych (E), (H), (L), (M)
K_W06ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W07zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych
K_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego