Filozofia przyrody nieożywionej (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie statusu filozofii przyrody i sposobów jej uprawiania;
C2 - prezentacja naukowej i filozoficznych koncepcji materii;
C3 - ukazanie sposobu budowania obrazu świata z uwzględnieniem osiągnięć współczesnej fizyki i kosmologii.
Wymagania wstępne
W1 - umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W2 - umiejętność krytycznego myślenia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - student zna status metodologiczny filozofii przyrody i różne koncepcje jej uprawiania;
W2 - student posiada wiedzę dotyczącą współczesnego naukowego obrazu świata;
W3 - student zna aktualnie dyskutowane w literaturze przedmiotu kwestie z zakresu filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, zwłaszcza fizyki i kosmologii.
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - student potrafi analizować podobieństwa i różnice pomiędzy filozofią przyrody a filozofią nauk przyrodniczych, oraz stosować zdobytą wiedzę do konstruowania obrazu świata;
U2 - student umie krytycznie oceniać informacje i argumenty w świetle stosowanych w nauce metod oraz potrafi integrować wiedzę przyrodniczą;
U3 - student potrafi rozwiązywać problemy wykorzystując literaturę przedmiotu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - student umie podejmować dyskusje i wyrażać sądy dotyczące poznawczej wartości różnych typów wiedzy o świecie;
K2 - student jest otwarty na różnorodne koncepcje dotyczące filozoficznej refleksji nad naukami przyrodniczymi;
K3 - student ma świadomość zarówno wysokiej wartości wiedzy, jak i jej różnorodnych ograniczeń oraz zna potrzebę ciągłego dokształcania się.
Metody dydaktyczne
Analiza tekstów naukowych i metanaukowych, metoda problemowa, dyskusja wybranych zagadnień, metody aktywizujące z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Treści programowe przedmiotu
1) Status metodologiczny filozofii przyrody - koncepcje uprawiania, relacja do metafizyki i nauk przyrodniczych, 2) Problematyka materii - naukowa i filozoficzne koncepcje materii, 3) Naukowy obraz świata - kosmologia relatywistyczna, standardowy model Wszechświata, filozoficzne interpretacje osobliwości początkowej (Wielkiego Wybuchu).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywność na zajęciach (20%), kolokwia z przerobionego materiału (50%), kolokwium z lektury wskazanej przez osobę prowadzącą (30%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
G. Bugajak i in., Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Warszawa 2009;
Z. Hajduk, Filozofia przyrody. Filozofia przyrodoznawstwa. Metakosmologia, Lublin 2007;
M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Kraków 2004;
M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Tarnów 2007;
S. Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Poznań 1972;
A.G. van Melsen, Filozofia przyrody, Warszawa 1963.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
A. Liddle, Wprowadzenie do kosmologii współczesnej, Warszawa 2000;
M. Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Kraków 2008;
M. Heller, M. Lubański, S. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Wstęp do filozofii przyrody, Warszawa 1980;
M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik (red.), Filozofia przyrody współcześnie, Kraków 2010;
J. Such, M. Szcześniak, A. Szczuciński, Filozofia kosmologii, Poznań 1998;
J. Turek, Filozofia kosmologii – Zarys problematyki, \"Roczniki Filozoficzne\", 53 (2005), nr 2, s. 270-308.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę