Język łaciński dla filozofów (lektorat) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Stefańczyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Wyrabianie kompetencji lingwistycznej.
2. Poznanie języka łacińskiego i kultury rzymskiej.
3. Nabycie umiejętności w zakresie podsystemów językowych ( fonicznego, leksykalnego, gramatycznego).
Wymagania wstępne
W1. Potrafi identyfikować podstawowe kategorie języka łacińskiego (deklinacje, koniugacje, czasy i tryby).
W2. Potrafi ze zrozumieniem odczytać nieskomplikowane teksty łacińskie z zakresu życia codziennego i kultury Rzymian.
W3. Zna fakty i normy kulturowe, posiada elementarne informacje z dziedziny historii i kultury świata rzymskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna podstawowe struktury gramatyczne, które pozwalają na rozumienie tekstu. K - W01, K- W02
2. Posiada podstawowe informacje na temat życia, historii, literatury i kultury rzymskiej. K- W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi identyfikować kategorie gramatyczne języka łacińskiego (deklinacje, koniugacje, czasy i tryby, struktury syntaktyczne). K-U04
2. Umie znaleźć przełożenie struktur gramatycznych z j. łacińskiego na j. polski i odwrotnie. K-U05
3. Wzbogaca zasób leksykalny, wyrabia kompetencje w zakresie wymowy, akcentu i intonacji w j. łacińskim. K-U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Zdobyte informacje i kompetencje pozwalają mu na lepszą recepcję kulturowych uwarunkowań życia społecznego własnego kraju i innych krajów obszaru kultury łacińskiej. K-K05
Metody dydaktyczne
1. Gramatyczno- tłumaczeniowa.
Treści programowe przedmiotu
Kurs j. łacińskiego obejmuje nabycie podstawowej wiedzy o języku łacińskim i kulturze łacińskiej. W zakresie wiedzy słuchacz nabywa informacji o strukturze gramatycznej i logicznej j. łacińskiego obejmującej podstawowe elementy systemu tego języka - fleksja, syntaksa, morfologia, leksyka. Zdobywanie wiedzy opiera się w dużej mierze o teksty oryginalne autorów łacińskich (Liwiusz, Cyceron, Seneka itd.). Teksty te pozwalają słuchaczowi na zdobycie elementarnej wiedzy z zakresu literatury, historii oraz filozofii kręgu kulturowego j. łacińskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Test leksykalno-gramatyczny.
2. Praca translacyjna.
3. Ocenianie ciągłe.
OCENY:
5 - WIEDZA: Posiada wiedzę w zakresie struktur gramatycznych j. łacińskiego (identyfikuje bezbłędnie kategorie fleksyjnie i syntaktyczne j. łacińskiego). UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi sprawnie samodzielnie z pomocą słownika przetłumaczyć oryginalny tekst o średnim poziomie trudności. Posiadając określone dane potrafi samodzielnie rozwiązać określony problem. KOMPETENCJE: Jest zaangażowany w proces samokształcenia.
4 - WIEDZA: Posiada wiedzę w zakresie struktur gramatycznych j. łacińskiego (identyfikuje kategorie fleksyjnie i syntaktyczne j. łacińskiego popełniając nieliczne błędy nie zakłócające sensu przekazu. UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi w miarę sprawnie z pomocą słownika przetłumaczyć oryginalny tekst o średnim poziomie trudności popełniając nieliczne błędy. KOMPETENCJE: Potrafi rozwiązywać problemy, ale potrzeba mu zewnętrznej stymulacji.
3 - WIEDZA: Wiedza w zakresie struktur gramatycznych j. łacińskiego kategorii fleksyjnych i syntaktycznych j. łacińskiego jest fragmentaryczna i nieuporządkowana. UMIEJĘTNOŚCI: Ma trudności z przetłumaczeniem oryginalnego tekstu, popełnia przy tym liczne błędy, ma braki w zakresie leksyki i podstawowych struktur gramatycznych. KOMPETENCJE: Jedynie pod naciskiem jest skłonny wykonać dane zadanie. Nie wykazuje samodzielnego zaangażowania.
2 - Nie posiada podstawowej wiedzy na temat struktur gramatycznych j. łacińskiego, jego kategorii fleksyjnych i syntaktycznych.UMIEJĘTNOŚCI: Znaczne braki w wiedzy uniemożliwiają przekład prostych, nawet spreparowanych tekstów. KOMPETENCJE: Nawet pod naciskiem nie chce wykonać danego zadania. Nie przejawia jakiegokolwiek zaangażowania i własnej inicjatywy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska, \\\"Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych\\\", Warszawa 1995.
\\\"Disce puer, podręcznik do łaciny średniowiecznej\\\", pod red. D. Gwisa, E. Jung- Palczewska, Warszawa 2000.
J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego. Warszawa 1978.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
L. Małunowiczówna, Roma Christiana, Lublin 1961.
J. Ziabicka, Sine colloquiiis colloquia, Warszawa 2000.
Wszelkiego rodzaju słowniki łacińsko-polskie i polsko-łacińskie, jak również obcojęzyczne.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę