History of Philosophy in Poland (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:English
Course objective
C1 - The presentation of the history of polish philosophy in its relationship to the other sciences and the branches of culture, C2 - the showing of social references of philosophy as one of the most important foundations of national and Christian culture, C3- Formation of an intellectual inquiring and the consciousness of the obligation of searching the truth and formation of the attitude of respect concerning the different intellectual attitudes, C4- the showing of the specificity of the polish philosophical culture on its European background
Prerequisites
W1- the humanistic knowledge on the high school level; W2- the knowledge obtained during the studies
Learning outcomes
Knowledge
Student knows basic epochs and currents and representatives of polish philosophy and understands their role in the formation of the foundations of national and Christian culture (Un_W06) Student knows main patterns of philosophy, fundamental philosophical standpoints elaborated in particular epochs and currents (Un_W07)
Skills
Student is able to indicate main problems of polish philosophy with their solutions during the history
Social Competences (attitudes)
Student cares about accurate formulating his philosophical views with their religious references (Un_K07) Student is conscious of complexity and historical evolution of particular solutions of philosophical problems
Teaching method
conventional lecture, problem lecture
Course content description
The lecture shows the views of polish philosophers from the Middle Ages to contemporary times. It concerns the history of metaphysics, anthropology, ethics and the other branches of philosophy in the historical development. It shows also the history of the teaching of philosophy in the most important polish education centres. The lecture allows to understand the polish contemporary philosophy based on the heritage of the previous epochs. The lecture joins the historical course with the objective one showing the appearance of the philosophical problems in the methodological and material aspect. The lecture pays attention on the cultural and social context of the development of philosophical problems. The lecture is focused on the philosophical inspiration of modern culture, especially the Christian one, and on the challenges i.e. currents opposite to it. It helps to elaborate the comprehensive vision of reality and teaches respecting the views of the others.
Forms of assessment
The valuation of the student\\\'s answer takes into account the substantial and formal aspect.
Insufficient mark: student hasn\\\'t any knowledge about the specificity and the history of polish philosophy; knows nothing of the currents, standpoints and representatives of polish thought and about its role in creating the foundations of our culture as well. He is unable to express himself accurately and to present the knowledge in a logical manner; sufficient mark: student has general knowledge about the specificity and about the history of polish philosophy, the currents, standpoints, representatives. He is able to indicate the basic philosophical problems without the indication of the solution. Student is not accurate in answering. Good mark: Student has an well - ordered knowledge about the specificity and the history of polish philosophy: the currents, standpoints and representatives and about the role of this philosophy in creating the foundations of the culture. He is also able to indicate the principal problems of philosophy with their solutions; very good mark: student has well ordered and established knowledge about the history and the specificity of polish philosophy - the currents, standpoints and representatives. He can also use this knowledge to resolve by himself the indicated problems and justify the solution. Student is also able to discuss with the persons who has different philosophical views.
Required reading list
Basic Bibliography:
Tatarkiewicz W., Outline of the History of Philosophy in Poland. in: \\\"The Polish Review, vol. XVIII n. 3, 1973, pp. 73 - 85.
Auxiliary Bibliography:
Jadacki J., Polish Analytical Philosophy, Warszawa 2009; Conley T., Byzantine culture in Renaissance and Baroque Poland, Warszawa 1994; Fiszman S.,The polish Renaissance in its European context, Indiana University Press, 1988; Polish Civilsation: Essays and Studies, red. Giergielewicz M., Krzyżanowski L. New York Uniwersity Press 1979
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 5
Number of ECTS credits: 5
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 2 - Zajęcia podstawowe obowiązkowe Module 2 - Basic courses » Historia filozofii/ History of Philosophy
Learning outcomes:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K05ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W01zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-01-23czwartekGG-212A 15:00 - 16:40