History of Modern Philosophy (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Maksymilian Roszyk
Organising unit:Faculty of Philosophy - Instytut Filozofii
Number of hours (week/semester): 3/45
Language of instruction:Język polski
Course objective
Prerequisites
The aim of the lecture is to give an account of the fundamental streams in modern philosophy and of essential philosophical concepts which modern philosophers elaborated.
Learning outcomes
Teaching method
Course content description
The lecture presents the history of European philosophy from 15th to 19th century. Several systems are presented in detail (philosophy of R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibniz, J. Locke, D. Hume, I. Kant, G.W. Hegel, A. Comte, K. Marx and F. Nietzsche).
Forms of assessment
Required reading list
Primary sources: (1) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 2-3 (różnie wydania); (2) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 4: Od Kartezjusza do Leibniza, przeł. J. Marzęcki (różne wydania); (3) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 5: Od Hobbesa do Hume\\\'a, przeł. J. Pasek (różne wydania); (4) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 6: Od Wolffa do Kanta, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (5) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 7: Od Fichtego do Nietzschego, przeł. J. Łoziński (różne wydania); (6) F. C. Copleston, Historia filozofii, T. 8: Od Benthama do Russella, przeł. B. Chwedeńczuk (różne wydania).
Bibliografia uzupełniająca: (1) E. Gilson, T. Langan, A. A. Maurer, Historia filozofii współczesnej od Hegla do czasów najnowszych, przeł. B. Chwedeńczuk, S. Zalewski, Warszawa: PAX 1979; (2) Teksty klasyczne Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke\\\'a, Berkeleya, Hume\\\'a, Kanta, Hegla, Comte\\\'a, Marksa, Nietzschego (szczegółowy wykaz i zakres lektur zostanie podany na zajęciach).
Field of study: Philosophy
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 3
Number of ECTS credits: 6
Form of assessment: Examination
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 2 - Zajęcia podstawowe obowiązkowe/ Module 2 - Basic courses » Historia filozofii
Learning outcomes:
K_K04potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_K05ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy
K_U03umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
K_U04potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W01zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W02ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym