Antropologia filozoficzna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Arkadiusz Gudaniec prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. przedstawienie sposobów uprawiania antropologii, wskazanie na specyfikę antropologii filozoficznej oraz ukazanie jej stosunku do nauk szczegółowych
C2. przedstawienie najistotniejszych koncepcji człowieka, jakie wyłoniły się w historii myśli filozoficznej
C3. prezentacja metod antropologii filozoficznej, zwł. metody uniesprzeczniania metafizycznego
C4. ukazanie systematycznie opracowanej teorii człowieka, w tym jego struktury bytowej i specyficznie osobowych działań
Wymagania wstępne
W1. podstawowa wiedza w zakresie historii powszechnej i historii kultury
W2. umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student potrafi omówić status metodologiczny antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku - K_W02
2. student zna terminologię podstawowych systemów antropologii filozoficznej - K_W03
3. student ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej - K_W05

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej - K_U04
2. student streszcza i analizuje argumenty filozoficzne w zakresie antropologii, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje - K_U05
3. student poprawnie stosuje terminologię antropologiczną, wykorzystuje poglądy innych autorów oraz trafnie formułuje wnioski - K_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi podejmować dyskusje problemowe oraz samodzielnie formułować propozycje ich rozwiązania - K_K04
Metody dydaktyczne
Wykład: wykład tradycyjny. Ćwiczenia: analiza treści wykładu, praca z wybranymi tekstami, metody problemowe.
Treści programowe przedmiotu
1. Wykład zawiera część wstępną (metaprzedmiotową), historyczną oraz systematyczną.
2. W części wstępnej przedstawione są: rodzaje antropologii i specyfika antropologii filozoficznej, w tym jej stosunek do nauk szczegółowych.
3. W części historycznej: najważniejsze koncepcje człowieka na przestrzeni całych dziejów filozofii.
4. W części systematycznej: analiza punktu wyjścia antropologii (tj. opis faktu ludzkiego), tzw. wewnętrzne doświadczenie bycia człowiekiem, struktura bytu ludzkiego, w tym rozumienie duszy jako racji jedności bytowej w wielości działań, rozumienie ciała jako czynnika współkonstytuującego człowieka itp.
5. Ponadto omawia się: podstawy rozumienia człowieka jako osoby oraz wyróżnione w tym kontekście właściwości osoby, takie jak: poznanie, miłość, wolność i wynikające z nich działania moralne, twórcze (kulturowe), społeczne i religijne.
6. Na ćwiczeniach, oprócz analizy treści wykładu, podejmuje się w charakterze uzupełniającym pracę nad wybranymi tekstami klasycznymi z zakresu antropologii filozoficznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) student nie potrafi omówić statusu metodologicznego antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunku do szczegółowych nauk o człowieku. Nie zna terminologii podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Nie posiada uporządkowanej i ugruntowanej historycznie wiedzy ogólnej obejmującej klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student nie potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Nie potrafi analizować argumentów filozoficznych w zakresie antropologii, identyfikować ich kluczowych tez, założeń i konsekwencji.
(K) student nie potrafi podejmować dyskusji problemowych oraz formułować propozycji ich rozwiązania

Ocena dostateczna
(W) student posiada minimalną znajomość terminologii podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Ma ogólną wiedzę obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student potrafi w stopniu minimalnym posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Potrafi streszczać argumenty filozoficzne w zakresie antropologii, a także w stopniu minimalnym potrafi identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje.
(K) student w stopniu minimalnym podejmuje dyskusje problemowych i próbuje formułować propozycje ich rozwiązania

Ocena dobra
(W) student potrafi omówić status metodologiczny antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku. Zna terminologię podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Posiada uporządkowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującej klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student potrafi w stopniu zadowalającym posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Potrafi streszczać i ogólnie analizować argumenty filozoficzne w zakresie antropologii, a także identyfikować ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje.
(K) student potrafi podejmować dyskusje problemowe oraz formułować propozycje ich rozwiązania

Ocena bardzo dobra
(W) student potrafi przedstawić status metodologiczny antropologii filozoficznej i ukazać jej stosunek do szczegółowych nauk o człowieku. Ma opanowaną terminologię podstawowych systemów antropologii filozoficznej. Posiada uporządkowaną i usystematyzowaną historycznie wiedzę obejmującej klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska w zakresie antropologii filozoficznej
(U) student potrafi biegle posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla antropologii filozoficznej. Potrafi samodzielnie i rzeczowo analizować argumenty filozoficzne, kluczowe tezy, założenia i konsekwencje systemów antropologicznych.
(K) student chętnie podejmuje dyskusje problemowe, aktywnie włącza się w przebieg zajęć oraz formułuje własne propozycje rozwiązań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
M. A. Krąpiec, Ja-człowiek, Lublin 2005;
M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2009;
S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tenże, Jak filozofować?, Lublin 1989, s. 279-291.

Literatura uzupełniająca
M. A. Krąpiec, Psychologia racjonalna, Lublin 1996.
M. Krąpiec, Ludzka wolność i jej granice, Lublin 2004;
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994;
G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Kraków 2006;
S. Kamiński, Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: tenże, Jak filozofować?, Lublin 1989, s. 279-291;
M. A. Krąpiec, A. Gudaniec, Miłość [hasło encyklopedyczne], w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t.7, Lublin 2006, s.237-251.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin