Historia filozofii średniowiecznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1) przedstawienie głównych nurtów i postaci filozofii średniowiecznej,
C2) prezentacja problemów i dyskusji podejmowanych przez myślicieli średniowiecznych,
C3) zapoznanie z terminologią filozoficzną
Wymagania wstępne
Zajęcia wprowadzają w zagadnienia historii filozofii średniowiecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
:1) zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury
duchowej K_W01
2) ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych
i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii K_W02
3) zna terminologię średniowiecznych systemów filozoficznych K_W03
UMIEJĘTNOŚCI
1) umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i
analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje K_U04, K_U05
2) posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z
wykorzystaniem literatury przedmiotu K_U04, K_U05
3) potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi poznanymi w ramach zajęć K_U04.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1) ma świadomość roli filozofii i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, kraju, Europy K_K05
2) potrafi dokonać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich
rozwiązania K_K04
Metody dydaktyczne
metoda wykładu klasycznego z elementami prezentacji multimedialnej.
Treści programowe przedmiotu
Ponieważ wykład stanowi wprowadzenie do studium myśli wieków średnich, to rozpoczyna się krótką prezentacją dziejów odkrywania filozofii średniowiecznej. Następnie zostają omówione najważniejsze postacie i problemy filozofii średniowiecznej zaczynając od Boecjusza, jako pośrednika w przekazywaniu tradycji starożytnej średniowieczu. Dalej zostaną przedstawione w najważniejszych zarysach dziele renesansu karolińskiego, renesansu XII wieku, spór dialektyków z antydialektykami, z zaznaczeniem roli św. Anzelma, spór o powszechniki, krótki zarys średniowiecznej myśli arabskiej i żydowskiej, formowanie się nurtów wieku XIII i najważniejsze postacie tego okresu oraz najważniejsze tendencje i myśliciele wieku XIV.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna: (W) Student nie posiada podstawowej wiedzy nt. filozofii średniowiecznej, jej przedstawicieli, głównych nurtów i problemów. (U) Student nie potrafi
analizować i nie rozumie podstawowych treści zajęć; nie potrafi tworzyć własnych narzędzi pracy ani posługiwać się nimi. (K) Student nie angażuje się
we własny proces zdobywania wiedzy, nie wywiązuje się ze stawianych mu celów i
zadań, nie angażuje się w dyskusje stawianych problemów.
Ocena dostateczna: (W) Student posiada ogólną wiedzę nt. filozofii średniowiecznej, jej przedstawicieli, nurtów i dyskutowanych zagadnień. (U) Student w stopniu
minimalnym analizuje i rozumie treści zajęć. Z pomocą prowadzącego rekonstruuje treść tekstu źródłowego oraz dokonuje jego analizy. (K) Student uczestniczy w zajęciach, ale jego postawa jest bierna, pozbawiona kreatywności i zaangażowania. W małym stopniu angażuje się w dyskusje i korzysta z dostępnej literatury przedmiotu.
Ocena dobra: (W) Student posiada uporządkowaną wiedzę nt. filozofii średniowiecznej, zna
głównych jej filozofów, ich twórczość. Jest świadomy dyskusji i sporów filozoficznych. (U) Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób
poprawny z niej korzysta w sytuacji problemowej. Czyta ze zrozumieniem teksty naukowe, z pomocą prowadzącego rozwiązuje stawiane mu problemy. (K) Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje otwartość na potrzebę pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności. Chętnie angażuje się w dyskusje.
Ocena bardzo dobra: (W) Student ma ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę
na temat filozofii średniowiecznej. (U) Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy
posiadanej wiedzy (z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu) oraz poprawnie, samodzielnie z nich korzysta w sytuacjach problemowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: W. Seńko, Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Kęty 2001; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966; R. Heizmann, Filozofia średniowiecza, tłum. P. Domański, Kęty 1999; G. d\\\\\\\'Onofrio, Historia teologii. Epoka średniowiecza, tłum. W. Szymona, Kraków 2005; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000; F. van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 2005.

Bibliografia uzupełniająca: zostanie podana na zajęciach.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin