Biologia środowiska (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Sylwia Terpiłowska
Organizator:Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Opanowanie wiedzy z zakresu podstaw biologicznych zmian środowiska (wody, gleby i powierza) i możliwości przeciwdziałania tym zmianom.
C2- Zapoznanie studentów z obiegiem materii i energii w środowisku.
Wymagania wstępne
zaliczony przedmiot Biologia i ekologia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
wiedza
K_W07 ma wiedzę w zakresie biologii środowiska
K_W08 ma podstawową wiedzę w zakresie różnych środowisk życia organizmów
K_W09 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą procesy biochemiczne leżące u podstaw obiegu pierwiastków w przyrodzie
K_W10 posiada szczegółową wiedzę teoretyczną związaną z wybranymi zespołami organizmów wód powierzchniowych, organizmów glebowych oraz powietrza

umiejętności
K_U09 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie, biologii środowiska, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
K_U13 ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
K_U14 ma umiejętności językowe w zakresie biologii środowiska zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2

kompetencje
K_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć w dziedzinie ochrony różnych ekosystemów i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
K_U13 ma umiejętność samokształcenia się, w celu podnoszenia kompetencji zawodowych
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Udział i rola organizmów w biogeochemicznym krążeniu węgla, azotu, siarki, żelaza i fosforu w przyrodzie. Biologia i funkcje gleb. Degradacja gleb: względna i bezwzględna. Czynniki wywołujące degradację gleb. Skutki zanieczyszczenia litosfery. Ochrona gleb przed zanieczyszczeniem. Bioremediacja- metody in situ oraz ex situ, wykorzystanie organizmów oraz substancji biogennych do procesu bioremediacji. Warunki procesu bioremediacji. Ekologia wód śródlądowych. Degradacja zbiorników wodnych. Czynniki wywołujące degradację zbiorników wodnych. Skutki zanieczyszczenia wód. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Samooczyszczanie wód. Powietrze jako czynnik warunkujący bytowanie organizmów w biosferze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny

1.Wiedza:
Ocena niedostateczna: Student nie posiada wiedzy z zakresu budowy i funkcji gleby, wody oraz wody jako środowisk życia organizmów, obiegu materii i energii w przyrodzie.
Ocena dostateczna: Student posiada ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcji gleby, wody oraz wody jako środowisk życia organizmów, obiegu materii i energii w przyrodzie..
Ocena dobra: Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu budowy i funkcji gleby, wody oraz wody jako środowisk życia organizmów, obiegu materii i energii w przyrodzie..
Ocena bardzo dobra: Student wiedzę z zakresu budowy i funkcji gleby, wody oraz wody posiada usystematyzowaną i ugruntowaną jako środowisk życia organizmów, obiegu materii i energii w przyrodzie..
2. Umiejętności
Ocena niedostateczna:. Student nie rozumie podstawowych wiadomości z zakresu budowy i funkcji gleby oraz wody jako środowisk życia organizmów, obiegu materii i energii w przyrodzie.
Ocena dostateczna: Student w stopniu minimalnym rozumie treść zajęć. Z pomocą prowadzącego analizuje podstawowe treści zajęć z zakresu budowy i funkcji gleby oraz wody jako środowisk życia organizmów, obiegu materii i energii w przyrodzie..
Ocena dobra: Student potrafi zaprezentować posiadaną wiedzę, a także w sposób poprawny korzystać z niej na zajęciach.
Ocena bardzo dobra: Student ma opanowane narzędzia analizy i syntezy posiadanej wiedzy
(z odniesieniem do aktualnej literatury przedmiotu).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Błaszczyk M. K., Mikrobiologia środowisk, PWN, 2010.
2. Chełmicki W., Degradacja i ochrona wód, Wyd. Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997.
3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z., Mikrobiologia techniczna. Mikroorganizmy i środowiska występowania, PWN, 2010.
4. Stanley E. Manahan, Toksykologia środowiska, PWN, 2011.
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin