Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie studenta z środowiskiem i tłem historycznym okresu powstania Czwartej Ewangelii.
C2 Przedstawienie ważniejszych zagadnień literackich i głównych nurtów teologii Janowej.
C3 Zapoznanie studenta z tłem historycznym Listów św. Jana, ich problematyką literacką i teologią.

C4: Zaznajomienie studenta z problematyką apokaliptyczną i przedstawienie głównych zagadnień literackich i wątków teologicznych Apokalipsy św. Jana.
Wymagania wstępne
W1: Podstawowa znajomość treści tekstów należących do Corpus Joanneum (J, 1-3 J, Ap).

W2: Ogólna orientacja w geografii Palestyny i najważniejszych świętach żydowskich.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
a) Student zna najważniejsze fakty stanowiące społeczno-religijne tło IV Ewangelii.
b) Student zna ważniejsze hipotezy na temat redakcji IV Ewangelii.
c) Student posiadł wiedzę na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej.

UMIEJĘTNOŚCI
a) Student potrafi analizować teksty biblijne z wykorzystaniem metody historyczno-krytycznej.
b) Student potrafi wyjaśnić specyfikę tekstów Janowych na tle ewangelii synoptycznych.
c) Student potrafi wskazać na właściwy sens przesłania IV Ewangelii, czyli teologię Ewangelii i jej poszczególnych fragmentów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
a) Student zdaje sobie sprawę i docenia znaczenie IV Ewangelii dla dziedzictwa chrześcijańskiego.
b) Student potrafi przekazywać właściwy sposób interpretacji fragmentów ewangelicznych osobom wierzącym i niewierzącym i argumentować na rzecz wiarygodności Ewangelii.
c) Student kształtuje w sobie postawę uważnego czytania tekstów ewangelicznych umożliwiającą właściwe odkrywanie ich sensu i aplikacji w życiu.
Metody dydaktyczne
wykład problemowy / wykład konwersatoryjny / analiza tekstów z dyskusją /
Treści programowe przedmiotu
Corpus Ioanneum
1. Jan Apostoł
2. Tradycja Kościoła
3. Pisma Janowe na tle pseudoepigrafii
4. Kościół Janowy
5. Szkoła św. Jana
Ewangelia według św. Jana
1. Treść
2. Autor
3. Zagadnienia literackie
4. Tło historyczne
5. Tematy teologiczne
Listy św. Jana
1. Pierwszy List Św. Jana
2. Drugi i Trzeci List Św. Jana
Apokalipsa św. Jana
1. Treść
2. Autor
3. Zagadnienia literackie
4. Tło historyczne
5. Zagadnienia teologiczne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ndst –
a) (W) Student nie zna najważniejszych faktów stanowiących społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Nie posiadł wiedzy na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej
b) (U) Student nie potrafi dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych. Nie umie scharakteryzować poszczególnych składowych Corpus Ioanneum.
c) (K) Student nie wykazuje zainteresowania ani szacunku wobec przekazu tradycji Janowej.

Dst –
a) (W) Student zna niektóre z ważniejszych faktów stanowiących społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Posiada ograniczoną wiedzę na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej
b) (U) Student potrafi w sposób ograniczony dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych. Ma trudności ze scharakteryzowaniem poszczególnych składowych Corpus Ioanneum.
c) (K) Student wykazuje słabe zainteresowanie i szacunek wobec przekazu tradycji Janowej.

Dbr –
a) (W) Student zna ważniejsze fakty stanowiące społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Posiada wiedzę na temat ważniejszych zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej
b) (U) Student potrafi dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych i scharakteryzować poszczególne składowe Corpus Ioanneum.
c) (K) Student wykazuje zainteresowanie i szacunek wobec przekazu tradycji Janowej.

Bdb –
a) (W) Student bardzo dobrze orientuje się w faktach stanowiąccyh społeczno-religijne tło IV Ewangelii. Posiada pełną wiedzę na temat zagadnień literackich i teologicznych ksiąg należących do zbioru tradycji Janowej.
b) (U) Student potrafi dokonać krytycznej oceny tekstów biblijnych i kompetentnie scharakteryzować poszczególne składowe Corpus Ioanneum.
c) (K) Student wykazuje głębokie zainteresowanie i szacunek wobec przekazu tradycji Janowej, a także potrafi przekazać je innym.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

1. S. Mędala, Tradycja św. Jana, w: Wstęp do Nowego Testamentu, Poznań: Pallotinum, 1994, s. 459-539.
2. Tenże, Ewangelia według św. Jana (NKB IV,1-2), Częstochowa: EP, 2010.
3. R. Brown, An Introduction to the New Testament, New York: Doubleday 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. A.G. Wright – R.E. Murphy – J.A. Fitzmyer , Historia Izraela, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown – J.A. Fitzmyer – R.E. Murphy, red. wyd. polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2001, 1930-1944 .
2. S.J.D. Cohen, M. Satlow, Dominacja rzymska, w: Starożytny Izrael, red. H. Shanks, Wyd. Vocatio, Warszawa 2007, 385-428.
3. Apokaliptyka, EK I, k. 753-755.
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin