Biurotyka (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu biurotyki
C2 Przedstawienie narzędzi biurotyki
Wymagania wstępne
W1 Znajomość podstawowych pojęć z zakresu biurotyki
W2 Znajomość zagadnień z zakresu organizacji pracy w administracji publicznej
W3 Znajomość zasad tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna terminologię z zakresu biurotyki - K_W01
Student posiada wiedzę dotyczącą celów funkcjonowania organów administracji publicznej w zakresie biurotyki - K_W04
Student określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w analizowanych zagadnieniach - K_W06
Student ma wiedzę dotyczącą wskazania zakresu podmiotowego i przedmiotowego biurotyki - K_W07
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł, w tym nowoczesnych technologii - K_U04
Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie wniosków i analizę prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań w odniesieniu do biurotyki - K_U05
Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące omawianych zagadnień - K_U07
Student potrafi oceniać skutki prawne wywoływane przez omawiane regulacje - K_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego - K_K01
Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania. Potrafi pracować indywidualnie, planować pracę i systematycznie wykonywać poszczególne zadania - K_K03
Student bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania - K_K06
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, case study
Oglądowe: przedstawianie przykładów dokumentacji, raportów, zestawień
Praktyczne: rozwiązywanie kazusów
Treści programowe przedmiotu
1. Administracja publiczna jako szczególny rodzaj administracji.
2. Akty prawne określające organizację pracy w urzędzie.
3. Pracownicy i urzędnicy administracji publicznej.
4. Prawne formy działania administracji publicznej.
5. Informacja w działalności administracji publicznej.
6. Tworzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów.
7. Informatyzacja administracji publicznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena nieodstateczna
(W) student nie zna podstawowych pojęć z zakresu biurotyki
(U) student nie potrafi dokonywać wykładni omawianych aktów prawnych
(K) student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
ocena dostateczna
(W) student zna podstawowe pojęcia z zakresu biurotyki
(U) student potrafi dokonać częściowej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
ocena dobra
(W) student zna większość pojęć z zakresu biurotyki
(U) student potrafi dokonać analizy omawianych aktów prawnych
(K) student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy oraz potrafi ją skutecznie zrealizować
ocena bardzo dobra
(W) student zna wszystkie pojęcia z zakresu biurotyki
(U) student potrafi dokonać biegłej analizy omawianych aktów prawnych
(K) student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Barczewska-Dziobek, M. Bosak, K. Kłosowska-Lasek, Biurotechnika w administracji publicznej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, , Rzeszów 2012
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę