Prawo konstytucyjne (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Dobrowolski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Wiedza:
1. poznanie metod i narzędzi, pozwalających opisywać i analizować zróżnicowane instytucje prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i poglądów doktryny prawa;
2. wyjaśnienie pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego oraz praw pokrewnych
3. zasady i normy etyczne obowiązujące w nauce, w szczególności w zakresie przygotowywania prac pisemnych
C2 Umiejętności:
1. umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku polskim, uwzględniając specyfikę prawa konstytucyjnego
2. efektywne korzystanie z różnych źródeł prawa konstytucyjnego; trafna interpretacja przepisów prawnych i orzecznictwa w celu samodzielnego przygotowania prac pisemnych;
3. samodzielne rozwiązywanie problemów prawnych; zdobywanie informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowanie ich, korzystając z bibliografii prawniczej i różnych źródeł przekazu;
4. umiejętne posługiwanie się terminologią specjalistyczną z zakresu prawa konstytucyjnego
5. respektowanie roli norm etycznych w przygotowywaniu prac seminaryjnych i dyplomowych oraz wykonywaniu zawodów prawniczych.
C3 Kompetencje społeczne:
1. umiejętność organizacji warsztatu pracy oraz twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej
2. krytyczne, ale oparte na szacunku podejście do dorobku naukowego i orzeczniczego w dziedzinie prawa połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne;
3. rzetelne i odpowiedzialne podchodzenia do badanych problemów oraz przyjętych zadań
4. powiązanie umiejętności pracy naukowej z praktyką prawniczą i potrzebami społecznymi.
Wymagania wstępne
Seminarium przeznaczone jest dla studentów studiów doktoranckich.
W1 - student posiada ugruntowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa konstytucyjnego; zna historię ustroju Polski oraz historię poszczególnych instytucji w zachodnioeuropejskiej tradycji ustrojowe.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W - Student w kategorii WIEDZY:
Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa konstytucyjnego, umożliwiające opis i analizę różnorodnych instytucji prawnych, ujmowanych w kontekście systemowym oraz identyfikację rządzących nimi prawidłowości;
Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych;
Zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony praw autorskich i praw pokrewnych.
U - Student w kategorii UMIEJĘTNOŚCI:
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i informacje dotyczące różnych zjawisk, procesów i instytucji prawa konstytucyjnego, trafnie klasyfikuje oraz analizuje i wyciąga wnioski dotyczące uwarunkowań i przebiegu procesów oraz zjawisk normowanych przez konstytucję, korzystając krytycznie z różnych źródeł przekazu (także w językach obcych) oraz nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania odpowiednich materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy doktorskiej;
Trafnie identyfikuje i formułuje problemy prawne, dobierając właściwe metody i narzędzia badawcze (interpretacja przepisów, wyszukiwanie i wykorzystanie orzecznictwa oraz literatury naukowej), potrafi zaprezentować oraz bronić wyników zaprojektowanych i dokonanych przez siebie rozwiązań problemów prawnych na gruncie prawa konstytucyjnego wynikających z podjętej problematyki badawczej dysertacji;
Potrafi samodzielnie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk ustrojowych, społecznych oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części rozprawy doktorskiej;
Używa adekwatnie i ze zrozumieniem specjalistycznego języka prawnego, precyzyjnie i jasno formułuje wypowiedzi na tematy dotyczące zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego i problematyki rozprawy doktorskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku prawa konstytucyjnego jak i innych dyscyplin np. filozofii prawa, teorii państwa i prawa, nauki o administracji.
K - Student w kategorii KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (POSTAW):
Znając zjawisko ewolucji (inflacji) prawa, wielopoziomowość współczesnych systemów prawnych oraz stały rozwój nauk prawnych ma krytyczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dlatego zachowując postawę otwartości, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i doskonalenia umiejętności, potrafi i konsekwentnie dąży do podnoszenia swych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności;
Rozumiejąc znaczenie współdziałania, chce i potrafi odpowiedzialnie współpracować w zespole, przyjmując zróżnicowane role, z właściwą organizacją i podziałem zadań, które najlepiej służą osiągnięciu założonego celu, także w obszarze projektów społecznych, uwzględniając zakres oraz wartość ich skutków, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawną i rzetelną realizację zakładanych celów, bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania;
Rozumie i dąży do najwyższego poziomu profesjonalizmu, bezwzględnie szanuje wymogi prawne i etyczne, w tym cudze prawa autorskie, przygotowując dysertację, jak i w wykonywanej pracy zawodowej;
Kieruje się poczuciem osobistej odpowiedzialności, na etapie studiowania i pisania pracy doktorskiej.
Metody dydaktyczne
Seminarium stanowi połączenie formy wykładowej (w zakresie zasad przygotowywania rozprawy doktorskiej) oraz warsztatowej (w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów, zarówno techniczno-formalnego procesu pisania pracy, jak i zagadnień merytorycznych).
Treści programowe przedmiotu
I. Formalna część seminarium - zasady przygotowywania rozprawy doktorskiej.
1. Podstawy metodologii pracy naukowej;
2. Zakreślenie problemu badawczego i poszukiwanie materiału badawczego;
3. Dokumentowanie materiału badawczego: aktów prawnych, monografii, prac zbiorowych, artykułów w periodykach, informacji ze stron internetowych;
4. Zasady sporządzania przypisów, rodzaje odsyłaczy i metody ich opracowywania;
5. Struktura dysertacji i jej elementy;
6. Wstęp i jego składniki;
7. Rozdziały, ilość, budowa, zawartość;
8. Zakończenie pracy i jego elementy;
9. Wykaz źródeł – zasady sporządzania wykazu źródeł.
II. Merytoryczna część seminarium:
1. Prezentacja przez uczestników seminarium poszczególnych problemów badawczych i dyskusja;
2. Indywidualne konsultacje związane z problemami występującymi podczas procesu przygotowywania prezentacji lub pisania pracy doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Etap:
Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:
Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:
Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:
Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa determinowana jest problematyką badawczą podjętą przez Studenta.
Zalecana literatura podstawowa: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom I-II, Warszawa 2016.
Literatura uzupełniająca:
J. Pięter, Ogólna metodologia nauk, Warszawa 1967.
Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem