Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Waldemar Bednaruk prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Ukazanie zmian gospodarczo – politycznych w Chinach na przestrzeni XX i u progu XXI wieku. Zapoznanie z systemem prawno - ustrojowym Chińskiej Republiki Ludowej. Przedstawienie mechanizmów funkcjonowania poszczególnych instytucji publicznych oraz wymiaru sprawiedliwości współczesnych Chin. Kształtowanie świadomości różnic prawno – kulturowych, przy jednoczesnym akcentowaniu wzajemnego poszanowania istniejących odrębności. Wyrabianie umiejętności logicznego myślenia w procesie obserwacji i interpretacji zachodzących we współczesnym prawie chińskim zmian.
Wymagania wstępne
Podstawowe informacje dotyczące systemów ustrojowych współczesnych państw oraz historii ustroju państw.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
-Student zna podstawowe etapy przemian polityczno – gospodarczych Chin na przestrzeni ostatnich stu lat;
-Student wie, jakie są naczelne zasady prawno - ustrojowe Chin i potrafi dokonać krótkiego przeglądu podstaw chińskiego prawa gospodarczego, cywilnego i karnego.
Student rozumie złożoność i specyfikę całego chińskiego systemu prawno – ustrojowego.

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność logicznego myślenia w procesie analizy chińskiego systemu prawno - ustrojowego.
Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii ustroju Chin oraz znajomość obecnych rozwiązań prawno - ustrojowych do lepszego zrozumienia sukcesów gospodarczych Państwa Środka.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi wykorzystać zdobytą na wykładzie wiedzę, by lepiej odnaleźć się w otaczającym go świecie i trafnie określić swoje cele w życiu zawodowym.
Student potrafi docenić pojawiające się przed nim perspektywy rozwoju w kontekście nowych wyzwań gospodarczych XXI wieku.
Metody dydaktyczne
wykład, analiza tekstów źródłowych, pogadanka.
Treści programowe przedmiotu
1. Naczelne zasady ustrojowe Chin.
2. Struktura chińskiego wymiaru sprawiedliwości.
3. Problemy chińskiego wymiaru sprawiedliwości – próby reform.
4. Chińskie prawo gospodarcze.
5. Podstawy prawa cywilnego.
6. Chiński system wizowy.
7. Zasady chińskiego prawa karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena końcowa będzie uzależniona od obecności na zajęciach, aktywności studenta oraz wiedzy prezentowanej podczas zaliczenia. Nieobecność na zajęciach, brak aktywności oraz nieznajomość odpowiedzi na zadane pytania będzie skutkowała odmową zaliczenia przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
-Polit J., Chiny, Warszawa 2004.
-Burton C., China, [w:] Legal Systems of the World: A Political, Social and Cultural Encyklopedia, red. H., M., Kritzer, Santa Barbara 2002.
-Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Warszawa 2006.
-Cotterell A., Chiny, Warszawa 2000.
-Harper D., Chiny, Warszawa 2003.
-Dziak W., Chiny u progu XXI wieku, Toruń 1997.
-Konstytucje ChRL .
-W. Bednaruk, O. Kisiel, The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part III The Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client until 1949 - Roczniki Nauk Prawnych 3/2018,t. XXVIII (2018), nr 3, s. 7-20.
- W. Bednaruk, O. Kisiel, The Protection of Client’s Interests, as Arising from the Right (Requirement) to Rely On Legal Professional Privilege in China, Compared to Polish Solutions – the Development of the System. Part IV Chinese Model of Mutual Relations between the Attorney and the Client during the Period of the People’s Republic of China - Roczniki Nauk Prawnych 4/2018, s. 7 – 16.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin