Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i rodzajami kary oraz ich historycznym rozwojem;
C2 - wyjaśnienie specyfiki prawa karnego, jak również przybliżenie problematyki roli ofiary i sprawcy jako stron przestępstwa;
C3 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów, interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów;
C4 - wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna terminologię z zakresu prawa karnego, jego specyfiki i obecnie występujących norm prawnych.
K_W06 Rozumie znaczenie popełnionego przestępstwa i jego wpływ na pokrzywdzonego, jego najbliższych oraz całe społeczeństwo.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Opracowuje prace na podstawie obserwacji opartych o problematykę penologii występującą w prawie karnym oraz prawie kanonicznym.
K_U02 Potrafi używać pojęć i terminów właściwych dla prawa karnego w celu zrozumienia rozwoju prawa karnego i zmian w nim zachodzących.
K_U03 Potrafi używać pojęć stosowanych w prawie karnym w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych.
K_U09, K_U10 Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowani podsumowań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K03 Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności uczestników postępowania wykonawczego.
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja, studium przypadku, analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
W trakcie przeprowadzonych zajęć omówiony zostanie problem penologii jako dyscypliny naukowej. Studenci otrzymają szczegółową wiedzę w zakresie instytucji kary, jej sensu, istoty, celów oraz funkcji jaką pełni. Przybliżone będzie pojęcie i aksjologia kary kryminalnej oraz jej znaczenie w sensie instytucji społecznej. Na tle historycznych przemian oraz ewolucji nakreślona zostanie potrzeba racjonalizacji kary oraz jej rodzajów w powiązaniu z teoriami kary (absolutne, celowościowe, mieszane). Omówiona zostanie także problematyka stosowania tortur oraz rodzajów kary (mutylacyjne tj. okaleczające, izolacyjne, wolnościowe). Zagadnienia powyższe oscylować będą wokół prawa kanonicznego i polskiego prawa karnego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Udział w zajęciach, aktywność, praca pisemna
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
2. Myrcha M., Prawo karne. Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kara – część I – przepisy ogólne, Warszawa 1960.
3. Wilemska E., Kary kościelne, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 928.
4. Paczos K., Niewiele mniejszy od aniołów. Zagadnienia podstawowe z filozofii wyższej warstwy duszy ludzkiej. Perspektywa Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu, Gdańsk 2005.
5. Belina-Prażmowska P., Dlaczego czynimy zło? Trójpodział przyczyn zła moralnego według św. Tomasza z Akwinu, „Rocznik Tomistyczny” 3 (2014), s. 113-127.
6. Utrat-Milecki J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.
7. Warylewski J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007.
8. Papierkowski Z., Socjologiczne i filozoficzne oblicze kary, Lublin 1947.
9. Grześkowiak A (red.). Wiak K. (red.), Prawo karne, Warszawa 2015.
10. Burchard Ł., Kształtowanie się pojęcia przestępstwa w systemie prawa kanonicznego, „Łódzkie Studia Teologiczne” 23 (2014) 2, s. 39-65.
11. Mikołajczuk K, Death Penalty Dilemmas. Selected Issues, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 10, s. 23-40.
12. Mikołajczuk K., Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny, „Studia Prawnicze KUL”, 65 (2016), n 1, s. 81-106.
13. Mikołajczuk K., Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Lublin 2017, s. 231-241.
14. K. Mikołajczuk, Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 10, s. 115-125.
15. Ambroziak W., Od kaźni i tortur do uwięzionej socjalizacji. O genezie i rozwoju systemu profilaktyki i resocjalizacji, „Studia Edukacyjne” 24 (2013), s. 27-36.
16. Cieślak M., Kara. Istota – cel – uzasadnienie, Gdańsk 2011.
17. Migdał J., Resocjalizacja czy integracja – wykonywanie kary pozbawienia wolności w świetle Europejskich Reguł Więziennych z 2006 roku, [w:] Problemy  penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:
1. Bałandynowicz A., Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011.
2. Calabrese A., Diritto penale canonico, Cinisello Balsamo 1990. 
3. Chmieliński M., Cele kary kryminalnej i czynniki ograniczające wymiar kary w oświeceniowych koncepcjach penologicznych, „Studia Prawno-ekonomiczne”, t. 89, 2013, s. 33–48.
4. Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego, red. P. Majer, Kraków 2011.
5. Lernell L., Podstawowe zagadnienia penologii, Warszawa 1977.
6. Lernell L., Współczesne zagadnienia polityki kryminalnej. Problemy kryminologiczne i penologiczne, Warszawa 1978.
7. Szerer M., Karanie a humanizm, Warszawa 1964.
8. Migdał J., Perspektywy kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym, „Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych” 12 (2008), z. 1, s. 267-280.
9. Miziński A.G., Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., [w:] K. Burczak (red.), Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin 2006, s. 61-92.
10. Renken J.A., The Penal Law of the Roman Catholic Church. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015.
11. Stańdo-Kawecka B., Krajewski K. (red.), Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, Warszawa 2011.
12. Syryjczyk J., Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 28 (1985), n. 1-2, s.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę