Prawo sportowe (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Alicja Kiczor
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć z zakresu prawa sportowego
C2 - nabycie umiejętności wyszukiwania aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz innych źródeł wykorzystywanych w pracy prawniczej (orzecznictwo, doktryna) w zakresie prawa sportowego
C3- Nabycie umiejętności właściwego diagnozowania i racjonalnego oceniania problemów prawnych oraz dokonywania wykładni przepisów z zakresu prawa sportowego
Wymagania wstępne
Ćwiczenia do wykładu przeznaczonego dla studentów III i IV roku studiów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_1: Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa sportowego
W_2: Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa sportowego
W_3: Zna podstawowe cechy i funkcje prawa sportowego

UMIEJĘTNOŚCI
U_1: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa sportowego
U_2: Ma umiejętność posługiwania się pojęciami prawa sportowego
U_3: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa sportowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Praktyczne: analiza tekstów źródłowych
Słowne: dyskusja, lektura;
Oglądowe: analiza orzecznictwa i aktów prawnych
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i źródła prawa sportowego, organizacja sportu, kluby sportowe i związki sportowe, Polski Związek Sportowy, doping w sporcie, odpowiedzialność dyscyplinarna i rozwiązywanie sporów w sporcie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
zaliczenie końcowego kolokwium w formie pisemnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013r.
2. M. Leciak (red), M. Biliński, i inni, Prawo sportowe, C.H. Beck Warszawa 2018r.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę