Zakończenie działalności gospodarczej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Michał Domagała
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. znajomość metod zakończenia działalności gospodarczej
C2 pojmowanie upadłości w kategoriach etycznych
Wymagania wstępne
równoległe lub zakńczony kurs z administracyjnego prawa gospodarczego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI–
posiada umiejętność rozwiązywania problemów prawnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej K_U09 (2)
– posiada umiejętność doboru odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, potrafi przedsięwziąć kroki niezbędne do jej powstania, a także zorganizować jej strukturę organizacyjną zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym , jak i doprowadzić do jej zaprzestania lub xzna procerdury przymusowego zakończenia działalności gospodarczej K_U10 (2), K_U11 (2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)rozumie konieczność ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego K_K01 (3)
– rozumie konieczność ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu prawa gospodarczego K_K06 (3)
Metody dydaktyczne
Omawianie zagadnień teoretycznych, prezentacja multimedialna, omawianie przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Treści programowe przedmiotu
1. Wolność gospodarcza - pojęcie i przypadki reglamentacji swobody zakończenia działalności gospodarczej
2. Przyczyny i rodzaje zakończenia działalności gospodarczej
3. Zawieszenie a likwidacja działalności gospodarczej
4. Likwidacja działalności jednoosobowej
5 Likwidacja jednostki organizacyjnej
6/ Likwidacja przez przekształcenie
7. zakończenie w drodze decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu
8 Upadłość przedsiębiorcy
9 Zakończenie działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
praca pisemna w grupach na zadane tematy Metoda punktowo – pisemna.
Punkty – frekwencja, aktywność i kreatywność podczas zajęć.
Wypełnianie dokumentacji z zakresu działalności gospodarczej
Ocena 3 - 55 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa
M. Sieradzka , komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - wydawnictwo elektroniczne LEX
2A. Forin, S. Marczyńska, A. Szwoch „Partner przedsiębiorcy:
ogólnopolski informator krajowego systemu usług dla małych i
średnich przedsiębiorstw

Anna Wierzbica - Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym wydanie elektroniczne LEX
Uzupełniająca
Polskie prawo handlowe, red. J. Ciszewski, Warszawa 2011,
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2016,
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin