Prawo organizacji pozarządowych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przedstawienie i zapoznanie ze strukturą organizacji pozarządowych
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć dot. fundacji, stowarzyszeń i inn.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w strukturach organizacji pozarządowych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o organizacjach pozarządowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych istotą organizacji pozarządowych. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
Metody dydaktyczne
Prezentacje, dyskurs dot. zasad istoty wolontariatu, analiza problemów
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawa prawna działania organizacji pozarządowych:
2. Instytucje służące ochronie praw konstytucyjnych
3. Prawna definicja organizacji pozarządowej
4. Fundacje
5. Stowarzyszenia
6. Federacje (związki stowarzyszeń)
7. Rejestracja organizacji
8. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
9. Organizacje pożytku publicznego
10. Zasady dokonywania odpis 1%
11. Rada Działalności Pożytku Publicznego
12. Współpraca z administracją publiczną
13. Praca w organizacji pozarządowej
14. Wolontariusze, pracownicy, pracodawca
15. Umowa o pracę, zlecenie, dzieło
16. Podstawowe informacje na temat umów
17. Podatki a organizacja pozarządowa
18. Opodatkowanie organizacji pozarządowych
19. Ulgi podatkowe związane z przekazaniem środków finansowych
na wsparcie organizacji pozarządowych
20. Źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny/ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arczewska M., Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych,
2005
Budowanie federacji organizacji pozarządowych: teoria i praktyka Budowanie federacji organizacji pozarządowych: teoria i praktyka, red. A. Wojakowska, Warszawa: Stowarzyszenie , red. A. Wojakowska, Warszawa: Stowarzyszenie
na rzecz FIP, 2000
Bugajna-Sporczyk D., Janson I., Zakładamy fundację. Praktyczny komentarz do Ustawy o fundacjach. Akty wykonawcze
i orzecznictwo. Wzory pism procesowych. Wzorcowy statut nawcze i orzecznictwo. Wzory pism procesowych. Wzorcowy statut, Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawni- , Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników
Polskich, 1996
Cioch H., Prawo fundacyjne, Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005 , Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005
Ceglarski A., Organizacje pożytku publicznego Organizacje pożytku publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005 , Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2005
Gluziński A., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Warszawa: Difin, 2005
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin