Kontrola administracji publicznej (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
1. zapoznanie studentów z systemem kontroli administracji publicznej
2. wyjaśnienie pojęć i zasad dotyczących kontroli administracji publicznej
3. uporządkowanie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących kontroli administracji publicznej
Umiejętności:
1. wyrobienie umiejętności rozstrzygania kwestii odnoszących się do kontroli administracji publicznej
2. wyrobienie umiejętności wskazania etapów i środków kontroli administracji publicznej
3. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu
Kompetencje społeczne:
1. wyrobienie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, wyrobienie umiejętności organizacji warsztatu pracy
2. wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw prawa administracyjnego i procedury administracyjnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY Student
K_W01 - zna metody i narzędzia, w tym techniki kontroli administracji publicznej, pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W04 - ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów administracyjnych
K_W04 - zna i rozumie pojęcia i zasady odnoszące się do kontroli administracji publicznej

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 - potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy
K_U04 - potrafi zdobywać informacje oraz wiedzę dotyczącą różnych zagadnień z zakresu kontroli administracji publicznej i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu (w języku rodzimym i obcym), z nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U005 - potrafi analizować przyczyny rozwoju kontroli administracji publicznej i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych
K_U10 - posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień kontroli administracji publicznej
K_U14 - potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 - umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie pracy magisterskiej.
K_K06 - Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład
Oglądowe: prezentacje multimedialne,
Praktyczne: studium przypadków
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i istota kontroli. Kontrola a nadzór i inne pojęcia podobne
Rodzaje kontroli. Kryteria kontroli
Procedury kontrolne. Jakość kontroli. Cechy dobrej kontroli. Etapy kontroli
System kontroli administracji publicznej
Kontrola zewnętrzna nad administracją – pojęcie, istota, zakres
Kontrola parlamentarna
Kontrola Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego
Kontrola RPO
Kontrola NIK
Kontrola sądowa
Kontrola PIP
Kontrola obywatelska
Kontrola wewnątrzadministracyjna – pojęcie, istota, zakres
Kontrola ogólnoadministracyjna
Kontrola specjalistyczna
Kontrola prokuratorska
Kontrola wewnętrzna sensu stricto
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład kończy się egzaminem pisemnym. Na egzamin składa się test wielokrotnego wyboru, pytania opisowe lub kazus do rozwiązania. Warunkiem otrzymania oceny 3,0 (dst) jest uzyskanie 50% punktów z całości egzaminu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca
S. Jędrzejewski, Kontrola administracji, Poznań 2000
A. Sylwestrzak, Kontrola administracji, Koszalin 1998
M. Czuryk, M. Karpiuk (red.) Nadzór i kontrola w systemie wykonywania administracji publicznej, Warszawa: 2013.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin