Przedsiębiorca jako pracodawca (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sebastian Kwiecień
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących indywidualnego prawa pracy
2. Rozpoznawanie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika
3. Określenie podstawowych obowiązków pracownika wobec pracodawcy.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05 Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.K_U03 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologiiK_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08 Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Tematyka wykładu obejmuje następujące zagadnienia: pojęcie przedsiębiorcy, problematyka stron stosunku pracy; nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy oraz treści stosunku pracy, w szczególności obowiązków pracodawcy i pracowników. Omówione zostanie także zagadnienie wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy oraz odpowiedzialności stron za naruszenie przepisów prawa pracy, omówienie aktualnego orzecznictwa SN i praktyki stosowania prawa oraz wybranych ustaw z zakresu indywidualnego prawa pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin końcowy, test pisemny- zaliczenie 60% poprawnych odpowiedzi zaliczenie na ocenę dostateczną, dp 80% ocena dobra, do 90 ocena dobry plus, powyżej ocena bardzo dobra.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2018.
J. Stelina , Prawo pracy, Warszawa 2018.
F. Ludwik, Prawo pracy, Warszawa 2017.
Z. Niedbała, red., Prawo pracy, Warszawa 2012,
Literatura uzupełniająca:
D. Dzienisiuk, Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2016.
E. Tomaszewska, Prawo pracy dla menedżerów, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin