Metodologia prawa kanonicznego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Słowikowska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu: wiedza, rozumienie, zastosowanie w zakresie metodologii prawa kanonicznego
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne:posiadanie podstawowej wiedzy z filozofii prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie wiedzy:
K2A_W02 ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych

W zakresie umiejętności:
K2A_U01 potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U03 potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji

W zakresie kompetencji:
K2A_K06 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji, rozwiązywania kazusów; praca z tekstami źródłowymi.
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcia podstawowe: metodologia, metodologia prawa
2. Wieloznaczność pojęcia nauka
3. Koncepcyjne ujęcia prawa
4. Prawo kanoniczne a kultura prawna
5. Kultura Common Law
6. Prawo kanoniczne - charakterystyka systemu
7. Duch i funkcja prawa kanonicznego
8. Stosunek prawa kanonicznego do innych nauk
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładzie, egzamin ustny.
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, aktywność na wykładzie, wiedza pozytywna, przygotowanie pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura w języku polskim:
1. R. Sobański, Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004.
2. J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.
3. Metodologia badań, red. J. Sierociuk, Poznań 2001.
4. K. Opałek, J. Wróblewski, Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa, Warszawa 1991.

Literatura obcojęzyczna:
1. L. Martínez Roldán, Curso de teoría del derecho y metodología jurídica, Madrid 1996.
2. L. Örsz, Theology and Canon Law: New Horizons in Legislation and Interpretation, Collegeville-Minnesota 1992.
3. S. M. Pasini, Il metodo del diritto: il rapporto tra teologia, filosofia e diritto nella riflessione canonistica. Roma 2002.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę