Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Wytrążek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1. - Student powinien wykazać się praktyczną znajomością zasad tworzenia pracy naukowej.
C 2 - Na podstawie posiadanych publicznego prawa gospodarczego, student powinien skonstruować pracę magisterską na wybrany i uzgodniony temat.
C 3 - Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla administracyjnego prawa gospodarczego i procedury administracyjnej
C 4 Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego
Wymagania wstępne
W1 Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla studentów III roku studiów I stopnia.
W2 Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz teorii prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W 10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, formularzy rejestracyjnych, pism procesowych, orzecznictwa, procedur administracyjnych
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów , np. urzędniczych lub prowadzeniu działalności gospodarczej
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów procesowych i praktyki prowadzenia działalności gospodarczej
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego oraz procedury administracyjnej
K_U 12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01, jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów administracyjnych.
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, sporządzenie prawidłowych opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
1. Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa administracyjnego.
2. Analiza zebranych materiałów źródłowych.
3. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi.
4. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego.
5. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej.
6. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów.
7. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej.
8. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej.
9. Przygotowanie pracy magisterskiej.
10. Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr I – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury. Przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi co najmniej jednego rozdziału pracy licencjackiej
Semestr II - prezentacja i złożenie kompletnej pracy licencjackiej
Zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Literatura uzupełniająca:
Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem