Organizacja ochrony środowiska - licencjackie (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1- pomoc w wyborze dziedziny, budzącej szczególne zainteresowanie Studenta, w ramach której Student będzie mógł pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności i z zakresu której będzie mógł przygotować pracę licencjacką;
C2- przygotowanie pracy licencjackiej: określenie tematu i celu pracy, układ pracy, cytowania źródeł (aktów prawnych, literatury i orzecznictwa sądowego) sporządzanie wykazów wykorzystanych źródeł
Wymagania wstępne
W1- posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,
W2- posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu publicznego prawa gospodarczego;
W3- posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa ochrony środowiska
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, co prezentuje w przygotowywanych referatach i kolejnych rozdziałach pracy licencjackiej;
K_W03 Ma znaczną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania;
K_W16 Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego;

UMIEJĘTNOŚCI:
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii;
K_U05 Posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej;
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie (przygotowywanie referatów) i na piśmie (przygotowywanie kolejnych rozdziałów pracy licencjackiej) na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia;
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania, terminowo przedstawia zadane mu referaty, cyklicznie prezentuje kolejne rozdziały pracy licencjackiej
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac licencjackiej, orzecznictwo, wzory pism, wniosków i formularzy zamieszczanych jako załączniki
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy licencjackiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa ochrony środowiska. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy licencjackiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy licencjackiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy licencjackiej. Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika indywidualne z prowadzącym zajęcia oraz na forum grupy przedyskutowanie sformułowania tematu, koncepcji rozprawy, problemów badawczych i planu prac
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
brak zaliczenia z przedmiotu (przedmiot na zaliczenie)
semestr I:
W: nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, nie zna podstawowych konwencji terminologicznych i regulacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: nie potrafi określić przedmiotu swoich zainteresowań i dokonać wyboru tematu pracy licencjackiej; nie potrafi opracować planu pracy licencjackiej i przedstawić podstawowego wykazu literatury do danego tematu;
K: nie jest w stanie zakomunikować własnego stanowiska, wyrazić oceny (przynajmniej w sposób ogólny) w zakresie tematyki będącej przedmiotem pracy licencjackiej; nie widzi potrzeby systematyzacji i rozwoju swojej wiedzy;
semestr II:
W: nie posiada należytej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administracji, nie zna podstawowych konwencji terminologicznych i regulacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: nie potrafi przygotować i złożyć kompletnej pracy licencjackiej;
K: nie jest w stanie bronić własnego stanowiska, odnieść się do różnych stanowisk przedstawicieli doktryny, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych w zakresie problematyki podejmowanej w pracy licencjackiej; nie widzi potrzeby ciągłego dokształcania się

zaliczenie przedmiotu (przedmiot na zaliczenie)
semestr I:
W: posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o administracji, zna podstawowe konwencje terminologiczne i regulacje z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: potrafi określić przedmiotu swoich zainteresowań i dokonać wyboru tematu pracy licencjackiej; potrafi opracować planu pracy licencjackiej i przedstawić podstawowy wykaz literatury do danego tematu;
K: jest w stanie zakomunikować własnego stanowiska, wyrazić oceny (przynajmniej w sposób ogólny) w zakresie tematyki będącej przedmiotem pracy licencjackiej; widzi potrzebę systematyzacji i rozwoju swojej wiedzy;
semestr II:
W: posiada należytą i kompleksową wiedzę z zakresu nauk o administracji, zna podstawowe konwencje terminologiczne i regulacje z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa ochrony środowiska, a także z zakresu prawa autorskiego;
U: potrafi przygotować i złożyć kompletną pracę licencjacką;
K: jest w stanie bronić własnego stanowiska, odnieść się do różnych stanowisk przedstawicieli doktryny, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych w zakresie problematyki podejmowanej w pracy licencjackiej; widzi potrzebę ciągłego dokształcania się
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy licencjackiej ;
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2000
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem