Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
C1 - Przekazanie wiedzy z zakresu form i tendencji w rozwoju współczesnego społeczeństwa, w którym kluczową rolę ogrywa informacja
C2 - Wskazanie wpływu nowoczesnej techniki na ewolucję systemu administracji publicznej oraz rozwój społeczny
C3 - Omówienie problemów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego (presja informacyjna, presja interaktywności, wykluczenie cyfrowe)
C4 - Analiza uwarunkowań prawnych informatyzacji administracji publicznej
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych terminów i zjawisk związanych z rozwojem społeczeństwa i transformacjami w administracji publicznej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W06 Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W11 Dysponuje elementarną wiedzą na temat socjologicznych i filozoficznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
K_W17 Ma elementarną wiedzę na temat wpływu nowych technologii informatycznej na metody działania administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U05 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U12 Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U13 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03 Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją multimedialną
metoda projektów - projekt badawczy
analiza przypadków, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
Zjawisko wykluczenia cyfrowego
E-government i publiczna infrastruktura informacyjna
Informatyzacja a prawo do informacji publicznej
Rejestry publiczne i ich informatyzacja
Bezpieczeństwo danych i dokumentów elektronicznych w systemach teleinformatycznych
Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
Podpis elektroniczny w administracji publicznej
E-PUAP i elektroniczne usługi publiczne
Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
Systemy teleinformatyczne administracji publicznej
Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych pojęć i zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
(U) - Student nie potrafi określić wpływu informatyzacji na funkcjonowanie administracji
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
(U) - Student potrafi wskazać podstawowe przejawy wpływu informatyzacji na działanie i ewolucję administracji
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować

Ocena dobra
(W) - Student zna większość pojęć i zasad prawnych dotyczących społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji
(U) - Student potrafi przejawy wpływu informatyzacji na działanie i ewolucję administracji i posługuje się przykładami
(K) - Student zna sposoby pracy w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student w dobrym stopniu zna zasady i zjawiska występujące w społeczeństwie informacyjnym
(U) - Student potrafi analizować przejawy wpływu informatyzacji na działanie i ewolucję administracji i posługuje się przykładami
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- Małgorzata Ganczar, Informatyzacja administracji publicznej - nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, CeDeWu 2009
- M. Sobota, Społeczeństwo informacyjne. Analiza definicji, Zagadnienia Informacji naukowej 2013 z. 1, s. 66 - 77.

Literatura uzupełniająca:
- Bytniewski Andrzej, Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013
- Charles Jonscher, Życie okablowane, Muza SA, Warszawa 2001
- Wołowski Franciszek, Zawiła-Niedźwiecki Janusz, Bezpieczeństwo systemów informacyjnych. Praktyczny przewodnik zgodny z normami polskimi i międzynarodowymi, edu-Libri, Kraków 2015
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę