Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Biały
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu - Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli jest zapoznanie studentów IV i V roku kierunku Prawa z problematyką rynku ubezpieczeń osobowych i majątkowych, praktycznym aspektem wykorzystywania przepisów kodeksu cywilnego z zakresu naprawienia szkody w przypadkach szczególnych, tj. szkody na osobie. Celem zajęć jest przede wszystkim uwypuklenie nadużyć stosowanych w praktyce przez ubezpieczycieli we wszystkich rodzajach ubezpieczeń oraz wskazanie metod, za pomocą których można dochodzić skutecznie swoich roszczeń. Kolejnym celem zajęć jest zaktywizowanie studentów do podjęcia próby wypracowania najkorzystniejszych, ich zdaniem, reguł, które mogłyby stanowić podstawę ustalania wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia. Przedmiotem zajęć będzie analiza przepisów, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowych Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Wymagania wstępne
Ukończony III rok studiów na kierunku Prawo.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ugruntowanie wiedzy z zakresu naprawienia szkody w polskim prawie cywilnym: pojęcia szkody, odszkodowania, zadośćuczynienia, czynów niedozwolonych. Wiedza z zakresu umowy ubezpieczenia (kodeks cywilny) oraz przepisów szczególnych.

UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność formułowania roszczeń wobec ubezpieczycieli, w tym prawidłowej oceny wartości odszkodowania i zadośćuczynienia.Umiejętność skomponowania pisma określającego roszczenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Metoda wykładu w połączeniu z metodą dialogu wielostronnego ze studentami.
Treści programowe przedmiotu
Problematyka wykładu będzie dotyczyła odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczycieli. W tym celu koniecznym jest szczegółowe omówienie problematyki szkody i odszkodowania w połączeniu z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ponadto, przedmiotem zajęć będzie zapoznanie studentów z tematyką ubezpieczeń w ogólności (ubezpieczenia osobowe i majątkowe). Zajęcia zawierają elementy przedsiębiorczości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania zaliczenia będzie przygotowanie wniosku o wypłatę świadczeń w związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym oraz ocena z testu obejmującego zagadnienia omawiane w semestrze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kodeks cywilny, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, komentarze, orzecznictwo, publikacje.
Literatura podstawowa:
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009, wydanie 11;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część ogólna, wyd. 14, Warszawa 2017;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część szczegółowa, wyd. 12, Warszawa 2017;
Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 8, CH Beck, Warszawa 2017;
Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 354-534), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Poznań 1999

Literatura uzupełniająca:
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, pod red. G. Bieńka, Warszawa 2011;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1-449 (10), t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, wyd. 9, Warszawa 2018;
Kodeks cywilny. Komentarz do art. 450-1088, t. II, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2015;
System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna,t. 6, wyd. 3, pod red. A. Olejniczaka, Warszawa 2018.
Kodeks cywilny, T. 1. Komentarz art. 1 - 449 i. 11, red. M. Gutowski, C,H, Beck, Warszawa 2016.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę