Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Aneta Biały
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z problematyką dochodzenia wierzytelności i nauka prawidłowego sporządzania pism
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w zakresie oceny skutków prawnych zdarzeń objętych problematyką dochodzenia wierzytelności
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, zobowiązań i postępowania cywilnego
W2 - znajomość zagadnień z zakresu prawa rzeczowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
1. student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu regulacji dotyczącej dochodzenia wierzytelności - K_W03
2. student ma wiedzę o instytucjach związanych z dochodzeniem wierzytelności, zna i rozumie sposoby powstawania zobowiązań, zasady ich wykonania oraz skutki niewykonania, prawa wierzyciela i obowiązki dłużnika związane z dochodzeniem wierzytelności- K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać ją korzystając z literatury i orzecznictwa - K_U04
2. student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z obszaru dochodzenia wierzytelności, potrafi samodzielnie sporządzić pisma począwszy od wezwania dłużnika do zapłaty do wniosku o wszczęcie egzekucji- K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student potrafi pracować w zespole pełniąc rolę prelegenta, dyskutanta, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i otwartość na argumenty innych uczestników dyskusji - K_K02
2. student odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację - K_K03, K_K07
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, opis, referat, lektura, orzecznictwo, kazusy, dyskurs, analiza prawna.
Treści programowe przedmiotu
Przypomnienie podstawowych informacji z obszaru prawa zobowiązań związanych z dochodzeniem wierzytelności: wierzytelność, zobowiązanie, uprawnienia wierzyciela, obowiązki dłużnika, dług a odpowiedzialność, rodzaje odpowiedzialności. Przypomnienia podstawowych pojęć związanych z praktycznym wykorzystaniem uprawnienia wierzyciela: właściwość sądu, rodzaje postępowań cywilnych, podstawowe informacje o postępowaniu egzekucyjnym. Nauka prawidłowego sporządzania pism od wezwania dłużnika do zapłaty, poprzez przygotowanie pozwu w poszczególnych trybach postępowań wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego wraz z napisaniem pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Zajęcia zawierają w sobie również elementy przedsiębiorczości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - Student nie zna terminologii prawniczej używanej w obszarze prawa związanym z dochodzeniem wierzytelności
U - Student nie potrafi analizować problemów prawnych przy użyciu specjalistycznego języka
K - Student nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do powierzonych zadań

Ocena dostateczna
W - Student zna wybrane terminy z obszaru prawa związanego z dochodzeniem wierzytelności
U - Student potrafi spójnie wypowiadać się na niektóre tematy dotyczące omawianych zagadnień
K - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale nie potrafi jej uzupełniać i doskonalić

Ocena dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących stosunki w obszarze dochodzenia wierzytelności oraz potrafi przygotować podstawowe pisma, w tym procesowe
U - Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego, potrafi porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny zarówno ze specjalistami w zakresie prawa, jak również z odbiorcami spoza grona specjalistów
K - odpowiedzialnie przygotowuje się do powierzonych zadań, dba o ich terminową i efektywną realizację

Ocena bardzo dobra
W - Student ma wiedzę o normach prawnych organizujących dochodzenie wierzytelności oraz rządzące nimi prawidłowości; potrafi w sposób prawidłowy i samodzielny przygotować pisma, w tym procesowe, związane z dochodzeniem wierzytelności
U - Student posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych z zakresu prawa zobowiązań, proponuje ich rozwiązania dokonując interpretacji przepisów, korzystając z orzecznictwa i literatury
K - Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009;
Radwański Z., Olejniczka A., Zobowiązania – część ogólna, wyd. 14, Warszawa 2017;
Zieliński A. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 8, CH Beck, Warszawa 2017;
Habdas M., Fras M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 354-534), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę