Sprawiedliwość administracyjna w Kościele (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów ze stosowaniem norm prawa kanonicznego w życiu codziennym w kuriach biskupich i w bezpośredniej pracy duszpasterskiej.
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. ma znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, z zakresu nauk prawnych, umożliwiającą pogłębione logiczne analizowanie, rozumienie zjawisk prawnych, uzasadnianie twierdzeń, sprawne posługiwanie się typami wykładni i wnioskowań prawniczych - K_W04

UMIEJĘTNOŚCI
1. samodzielnie rozwija posiadaną wiedzę oraz pogłębia umiejętności badawcze i inne kwalifikacje profesjonalne - KU_02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - KK_02
Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie administracji i prawa administracyjnego
2. Organizacja administracji kościelnej
3. Funkcjonowanie administracji kościelnej
4. Pojęcie i systemy sprawiedliwości administracyjnej
5. Środki odwoławcze przeciwko kościelnym aktom administracyjnym
6. Rekurs hierarchiczny
7. Rekurs do drugiej sekcji Sygnatury Apostolskiej
8. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności administracji
9. Podmiot odpowiedzialności administracji kościelnej
10. Przedmiot odpowiedzialności administracji kościelnej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykazanie się niezbędną wiedzą z zakresu przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Krukowski J., Sprawiedliwość administracyjna w Kościele, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1979.
2. Krukowski J., Administracja w Kościele. Zarys kościelnego prawa administracyjnego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1985.
3. Krukowski J., Prawo administracyjne w Kościele, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2011.
4. Krukowski J., Kraiński W., Sitarz M. (red.), Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca:
1. Wroceński J., Stokłosa M. (red.), La funzione amministrativa nell’ordinamento canonico. XIV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Varsavia, 14-18 settembre 2011, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012.
2. Valdrini P., Conflicts et recours dans l\'Église, Cerdic-Publications, Strasburg 1978.
3. Vedel G., Droit Administratif, Presses Universitaires de France, Paris 1959.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę