Logika prawnicza (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Kozanecka-Dymek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie logicznej teorii języka oraz podstaw klasycznego rachunku logicznego
C2 - przedstawienie podstaw metodologii nauk, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metodologicznej nauk prawnych i nauk o administracji
C3 - rozwinięcie umiejętności jasnego formułowania i wypowiadania myśli, krytycznego myślenia i poprawnego argumentowania
C4 - rozwinięcie umiejętności pozyskiwania i uzasadniania wiedzy oraz racjonalnego planowania i przewidywania skutków swojego działania
Wymagania wstępne
W1 - zdolność do krytycznego myślenia
W2 - zdolność do analizy tekstów
W3 - elementarna wiedza w zakresie gramatyki języka polskiego
W4 - znajomość podstawowych pojęć matematyki w zakresie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Student zna specyfikę poszczególnych typów nauk; zna miejsce i znaczenie nauk prawnych i nauk o administracji w systemie nauk. Zna typy rozumowań oraz specyfikę rozumowań prawniczych. K_W02, K_W03
2. Student zna podstawy semiotyki logicznej; rozumie zasady redagowania tekstu prawnego; wie, jakie są sposoby definiowania w prawie. Rozumie pojęcie systemu wiedzy, a w szczególności systemu prawa i jego własności; zna i rozumie typy i zasady wykładni prawa. K_W01, K_W03

UMIEJĘTNOŚCI:
1. Student potrafi analizować cudze argumentacje pod względem formalnym (w zakresie klasycznego rachunku logicznego) i merytorycznym; umie poprawnie sformułować swoje stanowisko oraz podać merytorycznie i formalnie poprawną argumentację. K_U09
2. Student umie przeprowadzać poprawne rozróżnienia oraz budować definicje; potrafi ocenić poprawność definicji i umie rozróżniać podstawowe błędy w formułowaniu myśli, definiowaniu i rozumowaniu. K_U07, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
1. Student potrafi zdobywać, uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności. K_K01
2. Student umie racjonalnie planować swoją działalność i przewidywać jej skutki. K_K03
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, przekład tekstów języka prawnego na język logiki, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Ćwiczenia:
1. Elementarne pojęcia semiotyki logicznej; błędy związane ze słownym wyrażaniem myśli
2. Budowa, rodzaje i własności wnioskowania, poprawność wnioskowania i błędy we wnioskowaniu; teoria definicji; teoria pytań; podziały
3. Przekład tekstów języka prawnego na język klasycznego rachunku logicznego
4. Wynikanie logiczne
5. Zadania w zakresie klasycznego rachunku logicznego
6. Tradycyjna logika nazw
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna (2):
WIEDZA:
Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu logicznych podstaw nauk prawnych i nauk o administracji.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student nie potrafi analizować wnioskowań lub rozpoznawać błędów logicznych lub też nie potrafi, nawet z pomocą nauczyciela, rozwiązywać najprostszych zadań z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student nie angażuje się w proces kształcenia.

Ocena dostateczna (3):
WIEDZA:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu logicznych podstaw nauk prawnych i nauk o administracji.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę najprostszych wnioskowań, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne, rozwiązywać z pomocą nauczyciela najprostsze zadania z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student angażuje się w proces kształcenia.

Ocena dobra (4):
WIEDZA:
Wiedza studenta obejmuje całość przedstawionego materiału, ale może mieć braki w nieistotnych szczegółach.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę prostych wnioskowań, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne, a także samodzielnie rozwiązywać proste zadania z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student angażuje się w proces kształcenia.

Ocena bardzo dobra (5):
WIEDZA:
Student ma ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę, obejmującą całość przedstawionego materiału, i potrafi swobodnie korzystać z tej wiedzy w sytuacjach problemowych.
UMIEJĘTNOŚCI:
Student potrafi ustalać rodzaj i strukturę typowych wnioskowań, dyskutować ich poprawność, rozpoznawać i omawiać błędy logiczne oraz znajdować własne przykłady takich błędów. Potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania z logiki formalnej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Student wzorowo angażuje się w proces kształcenia.

Na ocenę końcową składają się oceny z dwóch kolokwiów, aktywność i frekwencja.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Lechniak M.: Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006, 2012

Literatura uzupełniająca:
1. Ajdukiewicz K.: Logika pragmatyczna, Warszawa 1965
2. Borkowski L.: Elementy logiki formalnej, Warszawa 1976
3. Borkowski L.: Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991
4. Kamiński S.: Nauka i metoda, Lublin 1992
5. Malinowski A.: Polski tekst prawny, Warszawa 2012
6. Wronkowska S., Zieliński M.: Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004
7. Zieliński M.: Wykładnia prawa, Warszawa 2010
8. Ziembiński Z.: Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę