Ustrój władz administracyjnych, rządowych i samorządowych w II RP (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Sebastian Kwiecień
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Prezentacja podstawowych zagadnień prawa ustroju administracji rządowej i samorządu terytorialnego na tle dorobku orzecznictwa i doktryny.
2. Przedstawianie ustroju administracji publicznej.
3. Omówione ustrojowych konsekwencji zmian zadań publicznych i przekształcenia w ustroju administracji publicznej.
Wymagania wstępne
Zaliczony egzamin z historii administracji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_U01 Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U05 Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_W01 Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Odrodzenie państwa polskiego.Unifikacja ziem polskich. Prezydent RP i ustrój administracji rządowej. Zagadnienia związane z funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Ustrój administracyjny w świetle regulacji konstytucyjnych. Ustrój samorządu terytorialnego. Ustrój administracyjny województwa śląskiego. Sądownictwo administracyjne. Postępowanie administracyjne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zdany pozytywnie egzamin w formie testu. Test jednokrotnego wyboru. Ocena dostateczna 60% pozytywnych odpowiedzi.Ocena dobra 80% poprawnych odpowiedzi. Do 90% ocena dobry plus, powyżej 90% ocena bardzo dobry.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Hilarowicz T., Najwyższy Trybunał Administracyjny i jego kompetencje, Warszawa 1925
Iserzon E., Postępowanie administracyjne, Warszawa 1931.
Jaworski W.L., Nauka prawa administracyjnego- zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.
Komarnicki W., Zarys ustroju państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1923.
Kumaniecki K., Ustrój państwowych władz administracyjnych na ziemiach polskich, Kraków 1921.
Langrod J.S., Zarys sądownictwa administracyjnego, Warszawa 1925.
Służewski J., Wojewoda w systemie administracji państwowej, Warszawa 1981.
Wasiutyński B., Ustrój władz rządowych i samorządowych, [w:] Polskie prawo administracyjne w zarysie, K.W. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Kraków 1929.
Wasiutyński B., Administracja handlowa, przemysłowa i górnicza, [w:] Polskie prawo administracyjne w zarysie, K.W. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Kraków 1929.
Wasiutyński B., Ustrój władz administracyjnych rządowych i samorządowych, Poznań 1933.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2005.
Ajnenkiel A., Administracja w Polsce, Warszawa 1975.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.