Metody badawcze nauk administracyjnych (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C 1 - w zakresie wiedzy celem zajęć jest wskazanie elementów konstrukcyjnych modelu nauk administracyjnych oraz wskazanie metod badawczych charakterystycznych dla danej dyscypliny badań nad administracją publiczną.
C 2- w zakresie umiejętności celem wykładu jest wyrobienie u studentów umiejętności wskazania podstawowych elementów wyróżniajacych nauki administracyjne z nauk socjologicznych.
C 3 - w zakresie kompetencji społecznych celem wykładu jest wyrobienie u studentów kompetencji do wskazania społecznych aspektów funkcjonowania administracji publicznej.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza na temat metod badawczych w naukach socjologicznych, znajomość zagadnień z zakresu podstaw prawa oraz organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
K_W02 - Zna termin \"klasyczna triada nauk administracyjnych\".
K_W03 - Ma pogłębioną wiedzę na temat metod badawczych wykorzystywanych w danej dyscyplinie wchodzącej w skład tzw. \"klasycznej triady nauk administracyjnych\".
K_W05 - Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między poszczególnymi naukami administracyjnymi.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - Potrafi zdobywać informacje dotyczące różnych dziedzin wiedzy, korzystając z różnych źródeł i formułować na jej podstawie krytyczne sądy.
K_U02 - Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników prowadzonych badań.
K_U03 - Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy związane z zastosowanymi narzędziami i metodami badawczymi, analizować wyniki badań, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu skutecznego rozstrzygania problemów pojawiających się w pracy badawczej.
K_U04 - Posiada umiejętność krytycznej analizy wyników badań uzyskanych w oparciu o zastosowane metody badawcze charakterystyczne dla nauk administracyjnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K03 - Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania.
i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji prawa administracyjnego.
K_K04 - Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na temat metod badawczych stosowanych w naukach administracyjnych oraz refleksji nad dylematami etycznymi związanymi z ich stosowaniem.
K_K06- Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, debata.

Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja modelu badawczego.
Praktyczne: praca w grupach, dyskurs.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia mają na celu przedstawienie metod badawczych stosowanych w naukach administracyjnych wyróżnianych w ramach tzw. \"klasycznej triady nauk administracyjnych\", celu i zakresu prowadzonych badań, warsztatu badacza zajmującego się zjawiskiem administracji publicznej, apektów etycznych stosowania wybranych metod w badaniach nad administracją publiczną.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W)
Nie zna terminu \"klasyczna triada nauk administracyjnych\", nie ma wiedzy lub ma nikłą wiedzę na temat cech konstrukcyjnych modelu nauk administracyjnych, nie zna metod badawczych stosowanych w naukach administracyjnych.
(U)
Nie potrafi samodzielnie uzyskać wiedzy.
Nie potrafi zdobywać informacji dotyczących różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na ich podstawie krytycznych sądów.
(K)
Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się zawodowego i rozwoju osobistego.
Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
OCENA DOSTATECZNA
(W)
Zna termin \"klasyczna triada nauk administracyjnych\", zna ogólnie metody badawcze stosowane w naukach administracyjnych.
Ma wiedzę o relacjach między poszczególnymi naukami administracyjnymi.
(U)
Potrafi z zdobywać informacje dotyczące różnych dziedzin wiedzy, korzystając ze źródeł i formułować na jej podstawie krytyczne sądy.
Posiada umiejętności badawcze obejmujące dobór metod i narzędzi badawczych.
(K)
Zna poziom swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego zadania badawczego.
OCENA DOBRA
(W)
Ma dużą wiedzę o relacjach między poszczególnymi naukami administracyjnymi oraz o metodach badawczych stosowanych w naykach administracyjnych.
(U)
Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów administracyjno-prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów.
Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy w zakresie doboru metod i narzędzi badawczych, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu przyszłego prowadzenia samodzielnych badań nad administracją publiczną.
Potrafi krytycznie analizować wyniki prowadzonych badań.
(K)
Ma świadomość poziomu swej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego.
Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na temat metod stosowanych w naukach administracyjnych.
OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Ma pogłębioną wiedzę o relacjach między poszczególnymi naukami administracyjnymi o metodach badawczych stosowanych w naukach administracyjnych.
Zna techniki i sposoby pozyskiwania informacji, sposoby doboru narzędzi i metod badawczych w badaniach nad administracją publiczną.
(U)
Potrafi biegle posługiwać się metodami badawczymi stosowanymi w naukach administracyjnych.
Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu nauk administracyjnych.
(K)
Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu administracji publicznej oraz pogłębioną refleksję nad dylematami etycznymi w stosowaniu danych metod badawczych w naukach administracyjnych.
Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną, [w:] J. Hauser (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2005.
2. Z. Leoński, Nauka administracji, wyd. 6, Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A. Błaś, Z problemów badań empirycznych nad prawem administracyjnym, \"Przegląd Prawa i Administracji\" 1995, t. 33, s. 13.
2. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999.
3. E. Knosala, Zarys nauki administracji, Kraków 2006.
4. J. Izdebski, Rozwój zainteresowań nauki administracji w systemie nauk administracyjnych, „Roczniki Nauk Prawnych KUL” 2009, t. 19, nr 2.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.