Instytucje społeczeństwa obywatelskiego (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu gospodarowania zasobami środowiska
C2 - wyrobienie umiejętności w zakresie: posługiwania się podstawowymi pojęciami związanymi z instrumentami administracyjnoprawnymi gospodarowania zasobami środowiska
Wymagania wstępne
Wykład jest przeznaczony dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych
Przystępując do realizacji programu nauczania student powinien umieć:
W1 - przestrzegać regulaminu studiów
W2 - współpracować w grupie
W3 - poszukiwać informacji z różnych źródeł
W4 - posługiwać się podstawową terminologią prawniczą oraz interpretować podstawowe pojęcia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Posiada podstawową wiedzę o charakterze i rodzajach struktur oraz instytucjach społecznych
K_W02 Posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych i humanistycznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi analizować podstawowe procesy społeczne, polityczne i gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym
K_U04 Potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznych na rynku wewnętrznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Posiada zdolność do pracy w grupie oraz kreowania pracy grupy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja
Oglądowe: prezentacje multimedialne, e-learning
Praktyczne: praca w grupach, studium przypadku, dyskurs; analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego w naukach prawnych i społecznych oraz naukach o zarządzaniu. Demokracja współuczestnicząca, demokracja deliberatywna (partycypatywna)
Społeczeństwo obywatelskie w dokumentach prawa międzynarodowego
Społeczeństwo obywatelskie w pierwotnym prawie UE
Społeczeństwo obywatelskie we wtórnym i miękkim prawie UE. Koncepcja good governance w prawie UE.
Podstawy konstytucyjne tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Pojęcie i cechy społeczeństwa obywatelskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
Pojęcie instytucji prawnej. Podział instytucji społeczeństwa obywatelskiego
Prawo wyborcze (wybory prezydenckie, parlamentarne i lokalne) jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego. Odwołanie organu wykonawczego gminy.
Referendum ogólnokrajowe i obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Wysłuchanie publiczne i konsultacje projektów aktów prawnych; prawo petycji
1organizacje społeczne w społeczeństwie obywatelskim – pojęcie organizacji społecznej i ekologicznej, organizacji pożytku publicznego formy współpracy trzeciego sektora w wykonywaniu zadań publicznych; inicjatywa lokalna, instytucja skarg i wniosków;
Konsultacje społeczne w samorządzie
Niesformalizowane formy zrzeszania się; nieposłuszeństwo obywatelskie i jego skutki
Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym jako najbardziej sformalizowana instytucja społeczeństwa obywatelskiego
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska jako szczególny przykład wdrażania zasad demokracji partycypatywnej – analiza studiów przypadku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
(W) student nie posiada elementarnej wiedzy o charakterze i rodzajach struktur oraz instytucjach społecznych typowych dla społeczeństwa obywatelskiego i nie dysponuje podstawową wiedzą ogólną z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych i humanistycznych
(U) Student nie potrafi dokonać analizy podstawowych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych typowych dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym i nie potrafi określić pozycji podmiotów gospodarczych i społecznych na rynku wewnętrznym
(K) Student nie pracuje w grupie
ocena dostateczna:
W) student posiada elementarną wiedzę o charakterze i rodzajach struktur oraz instytucjach społecznych typowych dla społeczeństwa obywatelskiego i dysponuje podstawową wiedzą ogólną z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych i humanistycznych
(U) Student potrafi dokonać elementarnej analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych typowych dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym i potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznych na rynku wewnętrznym
(K) Student uczestniczy w pracach grupy ale nie potrafi kreować jej pracy
ocena dobra:
W) student posiada wiedzę o charakterze i rodzajach struktur oraz instytucjach społecznych typowych dla społeczeństwa obywatelskiego i dysponuje wiedzą ogólną z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych i humanistycznych
(U) Student potrafi dokonać analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych typowych dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym i potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznych na rynku wewnętrznym
(K) Student aktywnie uczestniczy w pracach grupy
ocena bardzo dobra:
W) student posiada wymaganą wiedzę o charakterze i rodzajach struktur oraz instytucjach społecznych typowych dla społeczeństwa obywatelskiego i dysponuje obszerną wiedzą ogólną z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, politycznych i humanistycznych
(U) Student precyzyjnie potrafi dokonać elementarnej analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych typowych dla tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego o zasięgu międzynarodowym, regionalnym i krajowym i doskonale potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznych na rynku wewnętrznym
(K) Student uczestniczy w pracach grupy i w sposób kreatywny wpływa na wyniki jej pracy

obecność na zajęciach 10%
aktywność podczas zajęć 10%
prezentacja eseju na wybrany temat 80%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, R. Michalska-Badziak, M. Stahl, Z. Duniewska, wyd. 4, Difin Warszawa 2009 (rozdziały: 6.5., 6.6., 6.7., 9.2.2., 11.5.3.)
2. Samorząd Terytorialny z 2010 r., nr 1-2 (numer specjalny poświęcony prawnym aspektom partycypacji społecznej)
3. Bąkowski, P. Uziębło, G. Wierczyński, Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej, Presscom, Wrocław 2010 (rozdziały dot. wysłuchania publicznego oraz konsultowania aktów prawnych)
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.