Postępowanie cywilne (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Paweł Wrzaszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W kategorii wiedzy:
• umiejscowienie i zaprezentowanie znaczenia prawa postępowania cywilnego w systemie nauk prawnych
• przedstawienie terminologii prawniczej z zakresu postępowania cywilnego i jej zastosowania
• prezentacja wiedzy o źródłach prawa z zakresu postępowania cywilnego i ich hierarchii
• prezentacja wiedzy o instytucjach procesowych i podmiotach uczestniczących w stosunkach cywilno-procesowych oraz o zasadach ich funkcjonowania
• przedstawienie wiedzy o relacjach między sądami cywilnymi w skali krajowej i międzynarodowej.
• Zapoznanie z regułami stosowania norm procesowych
Student ma nabyć umiejętność:
• wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa postępowania cywilnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych stanów faktycznych;
• formułowania i analizy problemów prawnych,
• interpretacji i wykładni przepisów oraz orzecznictwa w celu rozwiązania problemów prawnych
• analizowania przyczyn i przebiegu wybranych sytuacji procesowych i wskazywania ich skutków prawnych
• samodzielnego merytorycznego argumentowania prawniczego
W kategorii kompetencji społecznych:
• uświadomienie poziomu wiedzy i potrzeby jej aktualizowania
• ukierunkowanie na odpowiednią ocenę priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania, dbałość o terminową i efektywną realizację zadań
• uświadomienie wagi zachowania się w sposób profesjonalny,
• motywowanie do uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzę i umiejętności
• wdrożenie do odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy.
Wymagania wstępne
Student posiada podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i hierarchii norm prawnych; zna ogólne zasady tworzenia i stosowania prawa;
zna i rozumie zasady wykładni prawa wiedzy z zakresu teorii prawa, prawa cywilnego (części ogólnej, zobowiązań, prawa rzeczowego), prawa ustrojowego; posługuje się specjalistyczną terminologią prawniczą; potrafi analizować treść norm prawnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY
K_W01 Nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu prawa postępowania cywilnego w systemie nauk prawnych
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu postępowania cywilnego
K_W04 ma wiedzę o źródłach prawa z zakresu postępowania cywilnego i ich hierarchii
K_W06 ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach cywilno-procesowych oraz o zasadach ich funkcjonowania
K_W07 ma podstawową wiedzę o instytucjach procesowych i organizacji postępowania cywilnego; zna i rozumie sposoby ich funkcjonowania
K_W12 ma wiedzę uporządkowaną w zakresie norm proceduralnych i rozumie proces ich stosowania
W zakresie UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa postępowania cywilnego w celu analizowania i interpretowania konkretnych stanów faktycznych;
K_U05 formułuje i analizuje problemy prawne, dobiera metody i narzędzia badawcze, opracowuje i prezentuje wyniki pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury)
K_U06 właściwie analizuje przyczyny i przebieg wybranych sytuacji procesowych i wskazuje ich skutki prawne
K_U09 samodzielnie merytorycznie argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawia tezy, trafnie formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U10 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu postępowania cywilnego w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w konkretnych sytuacjach
W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
K_K01 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K02 odpowiednio ocenia priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny,
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Metody:
- słowne: wykład, dyskusja
- oglądowe: pisma procesowe, orzecznictwo
- praktyczne: analiza prawna norm prawnych i orzecznictwa, przygotowanie pism procesowych i sądowych, rozwiązywanie kazusów,
Treści programowe przedmiotu
Struktura i rodzaje postępowania cywilnego.
Relacje między postępowaniem cywilnym a postępowaniem karnym, administracyjnym i sądowo-administracyjnym.
Przesłanki procesowe.
Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym. Skład sądu. Wyłączenie sędziego.
Pojęcie i atrybuty strony procesowej.
Współuczestnictwo procesowe.
Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym.
Następstwo prawne i następstwo procesowe Podmiotowe przekształcenia w procesie.
Interwencja główna i uboczna. Przypozwanie.
Udział prokuratora i organizacji pozarządowych w postępowaniu.
Koszty procesu.
Pisma sądowe i procesowe. Elementy pisma procesowego. Pozew.
Powództwo - rodzaje. Zmiana powództwa. Kumulacja roszczeń. Cofnięcie pozwu. Powództwo wzajemne
Doręczenia i terminy procesowe.
Posiedzenia sądowe. Przebieg rozprawy. Policja sesyjna.
Orzeczenia sądowe.
Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia
Postępowania odrębne.
Postępowanie nieprocesowe.
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
Sądownictwo polubowne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia przedmiotu
- obecność na zajęciach
- uzyskanie co najmniej 125 punktów (na 200 możliwych obejmujących: 180 punktów z 6 kolokwiów i 20 punktów za dodatkowe aktywności)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatuta podstawowa:
1. W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.
2. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk – Jodłowska. K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2016,
3. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.
4. H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2015.
5. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017.
6. Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, P. Grzegorczyk, T. Ereciński, Warszawa 2016.
7. Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, pod. Red. K. Piaseckiego, Warszawa 2016.
8. Kodeks postępowania cywilnego i inne ustawy procesowe.

Literatura uzupełniająca:
1. Bladowski B., Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Kraków 2007.
2. Broniewicz W., I. Kunicki, A. Marciniak,, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.
3. Ereciński T., Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
4. Grzegorczyk P., Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ogólna charakterystyka, Warszawa 2011.
5. P. Grzegorczyk. K. Weitz, Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, Warszawa 2012.
6. Korzan K., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2004.
7. Kościołek A., Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.
8. Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2011.
9. Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych, Warszawa 2011.
10. Piasecki K., System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2010.
11. Piasecki K., Wyroki sądów pierwszej instancji, sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych, handlowych i gospodarczych, Warszawa 2007.
12. Świeboda Z., Czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1990.
13. Turek J., Czynności dowodowe sądu w procesie cywilnym, Kraków 2011.
14. Weitz K., Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005.
15. Zembrzuski T., Skarga kasacyjna. Dostępność w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę