Prawoznawstwo (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Tomasz Barszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie podstawowej wiedzy i terminologii w zakresie nauk prawnych
C2 - umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną w interpretacji zjawisk prawnych, społecznych, politycznych i gospodarczych
C3 - rozumienie potrzeby stałego kształcenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych
Wymagania wstępne
Posiadanie ogólnej wiedzy na temat prawa, życia społecznego, instytucji publicznych i zawodów prawniczych. Student ma zdolność do organizowania własnego warsztatu pracy. Potrafi pracować w zespole i jest odpowiedzialny. Potrafi przyjmować i przekazywać zadania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie pozycji, znaczenia i zakresu nauk prawnych w systemie nauk
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawoznawstwa
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa
K_W13 zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi obserwować zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze, analizować i wiązać z poszczególnymi dziedzinami wiedzy prawniczej
K_U02 potrafi stosować podstawową wiedzę prawniczą do różnych sfer i zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych
K_U10 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K06 potrafi stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
K_K08 umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Zajęcia ćwiczeniowe opierają się na pracy w grupach, pracy z tekstami prawnymi i prawniczymi. Studenci wygłaszają referaty, dyskutują i uczą się argumentować.
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia ćwiczenia podejmują i rozszerzają następujące zagadnienia: 
metody badań nauk prawnych, normy prawne, moralne i inne normy społeczne, 
prawo a polityka, prawo jako zjawisko językowe, pojęcie i budowa normy prawnej, budowa aktu normatywnego, rodzaje przepisów prawnych, pojęcie i budowa systemu prawa, problematyka obowiązywania prawa, funkcje prawa, źródła prawa, pojęcie i rodzaje stosowania prawa, pojęcie i rodzaje wykładni prawa, rozumowania prawnicze, pojęcie stosunku prawnego, pojęcie, zasady i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Pozytywnie zaliczone kolokwium (warunkiem pozytywnego zaliczenia kolokwium jest udzielenie przynajmniej 4 prawidłowych odpowiedzi na 6 pytań)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: 
T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 11, Warszawa 2018. 
J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. 2, Lublin 2004. 
Literatura pomocnicza: 
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 2005. 
T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131. 
K. Dobrzeniecki, M. Korycka-Zirk, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, Toruń 2010. 
P. Byrczek, M. Pilch (red.), Wstęp do prawoznawstwa. Testy dla studentów, Warszawa 2007. 
S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996. 
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 2, Warszawa 2002. 
B. Bix, Jurisprudence. Theory and Context, ed. 5, London 2009. 
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2002. 
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, wyd. 2, Liber, Warszawa 1997. 
L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010. 
G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010. 
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2004, Kraków 2004.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę