Prawo cywilne - część ogólna (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Hanna Witczak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
1. zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego części ogólnej i normami tego prawa
2. zapoznanie studentów z regulacjami części ogólnej prawa cywilnego
3. zapoznanie studentów z ewolucją unormowań kodeksu cywilnego w zakresie części ogólnej prawa cywilnego od chwili jego wejścia w życie aż do stanu obowiązującego
4. prezentacja poglądów orzecznictwa sądów Sądu Najwyższego w zakresie części ogólnej prawa cywilnego
Umiejętności:
1. wyrobienie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej, w szczególności wiedzy dotyczącej podstawowych instytucji i pojęć z zakresu części ogólnej prawa cywilnego;
2. wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł prawa cywilnego oraz orzecznictwa, interpretacji przepisów oraz posługiwania się orzecznictwem z tego zakresu
3. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych
4. wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią z zakresu prawa cywilnego i używania tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały;
5. wyrobienie umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę podstawowych problemów dotyczących części ogólnej prawa cywilnego, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowań i prezentacji wyników pozwalających na rozwiązanie tych problemów;
6. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów cywilnoprawnych, analizowania stanu prawnego, stawiania jasnych tez oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzę do rozstrzygania teoretycznych i praktycznych zagadnień;
7. wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie podstawowymi pojęciami i terminologią prawa cywilnego oraz umożliwienie samodzielnego zdobywanie wiedzy i informacji w tym zakresie
8. wyrobienie umiejętności używania norm etycznych przy rozstrzyganiu problemów prawnych
Kompetencje społeczne:
1. uświadomienie potrzeby ciągłego pozyskiwania wiedzy i informacji
2. wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania;
3. wyrobienie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowe i życiu codziennym;
4. wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów, refleksji na etycznymi problemami
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów II roku studiów. Studenci powinni posiadać urguntowaną wiedzę z zakresu podstaw teorii prawa oraz prawa rzymskiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu części ogólnej prawa cywilnego w systemie prawa cywilnego i relacjach do innych nauk, w tym z innych gałęzi prawa,
K_W03 Zna terminologię z zakresu części ogólnej prawa cywilnego
K_W04 Posiada podstawową wiedzę o kodeksowych i pozakodeksowych źródłach prawa cywilnego
K_W05 Zna i rozumie zasady wykładni norm prawa cywilnego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa i rozumie zasady ich funkcjonowania, w relacji do prawa cywilnego.
K_W07 Ma podstawową wiedzę o zasadniczych pojęciach oraz kardynalnych instytucjach cywilnoprawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji części ogólnej prawa cywilnego.
K_W10 Zna techniki i sposoby pozyskiwania źródeł prawa cywilnego oraz orzecznictwa, w celu omawiania instytucji tego prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz prawnych, analizuje ich związek z problematyką prawa cywilnego
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa cywilnego części ogólnej w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i społecznych
K_U03 Potrafi używać pojęć stosowanych w prawie cywilnym w celu zrozumienia rozwoju tego prawa i zmian w nim zachodzących
K_U4 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zawodowe umiejętności, korzystając z różnych źródeł przekazu
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych – interpretacja stanu faktycznego i zastosowanie przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
K_U07 Potrafi w sposób właściwy posługiwać się w mowie i piśmie terminologią z zakresu prawa cywilnego w celu wyjaśnienia i opisu instytucji z tego zakresu
K_U08 Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu prawa cywilnego oraz porozumiewać się nim w sposób jasny zarówno ze specjalistami jak i osobami spoza ich grona
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa cywilnego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności i rozwiązywaniu problemów prawnych, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K03 Potrafi odpowiednio i rzeczowo ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania i wykorzystywać rzeczową ocenę działalności instytucji prawa cywilnego
K_K04 Ma świadomość rzetelnego i profesjonalnego wypowiadania się na tematy z zakresu prawa cywilnego oraz refleksji nad dylematami etycznymi
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej prac
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja

Oglądowe: prezentacje multimedialne

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, studium przypadku, analiza prawna
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie prawa cywilnego. Zasady prawa cywilnego. Zasady prawa międzyczasowego. Stosunek cywilnoprawny. Pojęcie prawa podmiotowego. Postacie i rodzaje praw podmiotowych. Nabycie i utrata prawa podmiotowego. Nadużycie prawa podmiotowego. Zasady rozstrzygania kolizji praw podmiotowych. Osoby fizyczne – zagadnienia wstępne. Zdolność prawna – pojęcie i zakres, sytuacja prawna nasciturusa, uznanie za zmarłego, sądowe stwierdzenie zgonu. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych – pojęcie, brak zdolności do czynności prawnych, ograniczona zdolność do czynności prawnych, pełna zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie. Osoby prawne. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz wyposażone w zdolność prawną. Dobra osobiste. Czynność prawna – pojęcie, sposoby zawierania umów, wykładnia oświadczeń woli, rodzaje czynności prawnych. Treść czynności prawnej. Wady oświadczenia woli. Sankcje wadliwych czynności prawnych. Przedstawicielstwo. Przedawnienie i terminy zawite
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny - udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytania egzaminatora. Pytania dotyczą zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznej sfery stosowania przepisów części ogólnej prawa cywilnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2017
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – Zarys części ogólnej, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:
H. Witczak, A. Kawałko, Prawo cywilne – część ogólna, C. H. Beck 2017
System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan (tom I) i Z. Radwański (tom II)
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 10
Forma zaliczenia: Egzamin