Prawo oświatowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie słuchaczy z obowiązującym systemem prawa oświatowego;
C2 - Zapoznanie studentów z problematyką zawodu nauczyciela, jego odpowiedzialnością prawną w aspekcie wykonywanego zawodu,
C3 – Zapoznanie studentów ze strukturą systemu oświaty, jej celami i zadaniami;
C4 - Wykształcenie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa oświatowego.
C5 - Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem kadry kierowniczej w oświacie,
C6 – Zapoznanie studentów z zasadami zakładania i prowadzenia oraz likwidacji szkół, nadzoru pedagogicznego i pomocy finansowej dla uczniów
Wymagania wstępne
W1 - Elementarna wiedza z zakresu systemu oświaty i prawa oświatowego;
W2 - Znajomość podstawowych zagadnień i instytucji prawa;
W3 - Umiejętność zapoznawania się z aktami prawnymi;
W4 - Ogólna znajomość systemu źródeł prawa i umiejętność ich efektywnego wykorzystywania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 – Zdefiniować i dokonać charakterystyki statusu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego oraz ich odpowiedzialności prawnej;
K_W02 – Omówić strukturę systemu oświaty, wymienić jej cele i zadania;
K_W07 – Opisać funkcjonowanie kadry kierowniczej w oświacie;
K_W13 – Wymienić i scharakteryzować warunki zakładania i prowadzenia oraz likwidacji szkół;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 – Ocenić problematykę zawodu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;
K_U02 – Analizować zakres odpowiedzialności prawnej nauczyciela i pracownika niepedagogicznego w aspekcie wykonywanego zawodu;
K_U03 – Zaprezentować model systemu oświaty w Polsce;
K_U06 – Zweryfikować i ocenić funkcjonowanie kadry kierowniczej w oświacie;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego, mając na względzie częstotliwość zmian w zakresie prawa oświatowego. Potrafi korzystać z wiedzy ekspertów.
K_K02 - Potrafi przedstawić własne stanowisko na temat problematyki systemu oświaty w Polsce, zawodu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;
K_K04 - Potrafi formułować własne sądy w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej nauczyciela i pracownika niepedagogicznego;
Metody dydaktyczne
1. wykład tradycyjny z elementami aktywnych ćwiczeń i dyskusji z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
2. Interpretacja przepisów z analizą i syntezą.
Treści programowe przedmiotu
1) Problematyka zawodu nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,
2) Odpowiedzialność prawna nauczyciela i pracownika niepedagogicznego w aspekcie wykonywanego zawodu,
3) Struktura systemu oświaty, jej cele i zadania,
4) Funkcjonowanie kadry kierowniczej w oświacie,
5) Zasady zakładania i prowadzenia oraz likwidacji szkół,
6) Zasady nadzoru pedagogicznego i pomocy finansowej dla uczniów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie:
1. Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych, aktywność w dyskusji oraz egzamin pisemny (test) sprawdzający poziom wiedzy przyswojonej przez studenta. Student zobowiązany jest również do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat zagadnień omawianych podczas zajęć, na podstawie wskazanej literatury przedmiotu
2. Ocena końcowa to średnia ważona ocen z wszystkich elementów (egzamin - 75%, aktywność w dyskusji - 25%).

Ocena niedostateczna:
W: Student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu prawa oświatowego.
U: Student nie potrafi odszukać konkretnej normy w ustawie Prawo oświatowe ani jej poprawnie odczytać, student nie potrafi podać przykładu z zastosowaniem normy prawnej albo nie potrafi opisać ich właściwego zastosowania.
K: Student nie potrafi ocenić konsekwencji zastosowania przepisu i nie ma wiedzy jak dany stan faktyczny lub prawny powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena dostateczna:
W: Student zna niektóre pojęcia z zakresu prawa oświatowego.
U:Student potrafi odszukać podstawowe normy zamieszczone w ustawie Prawo oświatowe, nie zawsze potrafi je do końca właściwie odczytać.
K: Student potrafi w minimalnym zakresie zinterpretować skutki przykładowego zastosowania normy prawnej, ale nadal nie wie jak je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi

Ocena dobra:
W: Student zna większość pojęć z zakresu prawa oświatowego, (w tym wszystkie najbardziej podstawowe).
U: Student potrafi odszukać żądane normy zamieszczone w ustawie Prawo oświatowe, choć nie zawsze prawidłowo je interpretuje.
K: Student potrafi ocenić skutki prawne przykładowego zastosowania normy prawnej, choć nie zawsze umie je powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.

Ocena bardzo dobra:
W: Student zna wszystkie pojęcia z zakresu prawa oświatowego.
U: Student potrafi odszukać i prawidłowo zinterpretować każdą żądaną normę zamieszczoną w ustawie Prawo oświatowe.
K: Student potrafi prawidłowo zinterpretować przedstawione zastosowanie normy prawnej, ma także wiedzę, jak ją powiązać z innymi stanami prawnymi lub faktycznymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1) USTAWA. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808,
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela, Dz. U. z 2003 roku, Nr 118, poz.1112,
4) M. Pyter, Hasła (Awans zawodowy nauczyciela, s. 582-583; Dyrektor szkoły i kadra kierownicza, s. 583-585; Dzień Edukacji Narodowej, s. 585-586; Kurator oświaty, s. 588-589; Minister Edukacji Narodowej, s. 590-591; Nadzór pedagogiczny, s. 591; Nauczyciel, s. 591-593; Obowiązek szkolny i obowiązek nauki, s. 593; Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, s. 593-594; Organy kolegialne w systemie oświaty, s. 594-596; Pomoc materialna dla uczniów, s. 598-599; Rada rodziców, s. 602; Rada szkoły, s. 602-603; Samorządowe rady oświatowe, s. 605; Samorząd uczniowski, s. 605-606; Społeczne organy w systemie oświaty, s. 606; System oświaty, s. 608; Szkoła, s. 609; Szkoła niepubliczna, s. 609; Szkoła publiczna, s. 609; Typy szkół publicznych i niepublicznych, s. 609; Założyciele oraz zakładanie i prowadzenie szkół, s. 611-612), w: Leksykon obywatela, red. B. Szmulik, S. Serafin, Warszawa 2008,
5) M. Pyter, A. Balicki, Ustawa prawo oświatowe. Komentarz, Warszawa 2018,

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1) D. Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne oświaty, Warszawa 2006.
2) M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.