Prawo publiczne gospodarcze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wiedza:
1. zapoznanie studentów z aktualnymi problemami z zakresu prawa publicznego gospodarczego oraz prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych
2. wyjaśnienie zasad pracy naukowej i standardów warsztatu naukowego oraz wymogów stawianych uczestnikom studiów doktoranckich
3. uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności w zakresie przygotowywania prac pisemnych

C2 - Umiejętności:
1. wyrobienie umiejętności przygotowywania publikacji naukowych, uwzględniając specyfikę prawa publicznego gospodarczego oraz prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych
2. wyrobienie umiejętności krytycznej analizy publikacji naukowych i orzecznicwa
3. wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych;
4. docenienie roli norm etycznych w przygotowywaniu prac naukowych i wykonywaniu zawodów prawniczych

C3 - Kompetencje społeczne:
1. wyrobienie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, wyrobienie umiejętności organizacji warsztatu pracy
2. wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów
Wymagania wstępne
Seminarium dla studentów studiów doktoranckich na kierunku prawo zainteresowanych prawem publicznym gospodarczym oraz problematyką prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ukończone studia prawnicze, spełnienie wymogów formalnych dotyczących uczestnictwa w seminarium doktoranckim.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student
K_W10 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla prawa publicznego gospodarczego i prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych, pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W15 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych
K_W16 zna i rozumie pojęcia i zasady prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
student
K_U09 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy prawne, stawiać jasne tezy

K_U04 potrafi zdobywać informacje oraz wiedzę dotyczącą różnych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego oraz prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu (w języku rodzimym i obcym), z nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U06 potrafi analizować przyczyny rozwoju prawa publicznego gospodarczego oraz prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych w celu przygotowania pracy magisterskiej
K_U11 posiada umiejętność przygotowywania prac naukowych w języku polskim, dotyczących szczegółowych zagadnień prawa publicznego gospodarczego
K_U12 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w przygotowaniu rozprawy doktorskiej dostrzega i analizuje dylematy etyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K02 umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma umiejętności organizacyjne pozwalające na sprawne i rzetelne przygotowanie rozprawy doktorskiej. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja nad wyborem tematu pracy, referaty
Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja planów i poszczególnych rozdziałów rozpraw doktorskich. Praktyczne: sporządzanie wykazu źródeł, przygotowanie poszczególnych części rozprawy doktorskiej
Treści programowe przedmiotu
Ogólna charakterystyka prawa publicznego gospodarczego i prawa technologii informacyjnych i komunikacyjnych, Metodyka pisania rozprawy doktorskiej, zasady wyboru tematu pracy, wstępny wybór tematów, zasady szukania i gromadzenia źródeł, metody analizy prawnej zgromadzonego materiału, układ pracy, zasady sporządzania wykazu źródeł oraz zasady sporządzania przypisów, prezentacja konspektów prac oraz podstawowych problemów badawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Rok I - aby uzyskać zaliczenie student powinien dokonać wyboru tematu rozprawy doktorskiej
Rok II - aby uzyskać zaliczenie student powinien przygotować ramowy plan rozprawy doktorskiej, jej tezy i zreferować treść pierwszego rozdziału rozprawy oraz zgromadzone źródła
Rok III – student powinien opublikować artykuł naukowy oraz przedstawić na seminarium kolejne części rozprawy doktorskiej
Rok IV - student powinien złożyć maszynopis rozprawy doktorskiej i poprawić tekst uwzględniając komentarze i uwagi promotora
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
M. Zdyb, Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze. Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny. Tom I, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca J. Olszewki, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2012.
Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, H. Gronkiewicz-Waltz (red.), M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2011.
C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2011.
K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, A. Powałowski (red.), Warszawa 2011.

Literatura odpowiadająca tematyce podjętej rozprawy doktorskiej.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem