Planowanie przestrzenne i prawo budowlane (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Piotr Zacharczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Prawo administracyjne - część ogólna,
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Ustrojowe prawo administracyjne,
W3 - Znajomość podstawowych zagadnień z przedmiotu: Materialne prawo administracyjne,
W4 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: Postępowanie administracyjne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W13 Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej w ramach planowania przestrzennego i prawa budowlanego.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Metody dydaktyczne
wykład
Treści programowe przedmiotu
Geneza i istota planowania przestrzennego,
Podstawowe zasady planowania przestrzennego,
Podmioty planowania przestrzennego,
Władztwo planistyczne gminy,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
Skutki ekonomiczne uchwalenia planu miejscowego,
Gospodarowanie przestrzenią na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
Gospodarowanie przestrzenią na obszarach pozbawionych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Nadzór nad planowaniem przestrzennym gminy,
Planowanie przestrzenne regionalne,
Polityka przestrzenna państwa,
Polskie rozwiązania na tle rozwiązań europejskich,
Zagadnienia wstępne z zakresu prawa budowlanego,
Sytuacja strony w procesie budowlanym,
Struktura nadzoru budowlanego,
Postępowanie poprzedzające wydanie pozwolenia na budowę,
Aspekty prawne pozwolenia na budowę jako decyzji administracyjnej,
Regulacja prawna etapu wykonywania robót budowlanych,
Użytkowanie obiektów budowlanych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
OCENA NIEDOSTATECZNA
(W)
Nie ma wiedzy dotyczącej podmiotów stosunków administracyjno-prawnych.
Nie posiada wiedzy dotyczącej struktury organów państwa.
(U)
Nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności.
Nie potrafi identyfikować rodzaju oraz charakteru działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności, nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOSTATECZNA
(W)
Ma ogólną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu.
Posiada ogólną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi z pomocą zdobywać wiedzę i rozwijać częściowo swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA DOBRA
(W)
Ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
Posiada rozbudowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i częściowo rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go scharakteryzować.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.

OCENA BARDZO DOBRA
(W)
Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą podmiotów stosunków administracyjno-prawnych i ich przedmiotu, w zakresie wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego.
Posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa w kontekście kształtowania sytuacji prawnej obywateli w oparciu o przepisy materialnego prawa administracyjnego.
(K)
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności.
Potrafi identyfikować rodzaj działań o charakterze administracyjno-prawnym i go szeroko scharakteryzować.
(K)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. Potrafi dokonać samooceny i na podstawie zidentyfikowanych braków podejmuje się ich uzupełnienia.
Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Warszawa 2012.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. W. Szwajdler, T. Bąkowski, Proces inwestycyjno-budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Toruń 2004,
2. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003,
3. Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004,
4. S. Serafin, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - Ogólnoadministracyjny » Planowanie przestrzenne i prawo budowlane
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
K_W02Ma szeroką wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych
K_W03Ma znaczną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania
K_W04Ma głęboką wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma znaczną wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej
K_W09Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada szeroką wiedzę dotyczącą obszarów działania Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.