Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Włodzimierz Broński prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza

1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla negocjacji i mediacji w poszczególnych gałęziach prawa.
2. Uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce.
3. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego.

Umiejętności

1.Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej.
2. Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki pracy magisterskiej.
3. Wyrobienie umiejętności precyzyjnego i spójnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień negocjacji i mediacji w różnych gałęziach prawa, przy użyciu różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku nauk prawnych i innych dyscyplin, judykatury, oraz praktyki stosowania prawa.
4. Wyrobienie umiejętności stosowania specjalistycznego języka prawniczego i porozumiewanie się w sposób precyzyjny i spójny, także z odbiorcami spoza grona specjalistów.
5. Wyrobienie umiejętności samodzielnego, merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów.
6. Wyrobienie umiejętności przygotowywania prac pisemnych, przede wszystkim pracy magisterskiej dotyczącej problematyki negocjacji i mediacji.
7. Wyrobienie umiejętności posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, oraz umiejętności analizowania dylematów etycznych.

Kompetencje społeczne

1. Wskazanie potrzeby oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby kształcenia się przez całe życie.
2. Kształtowanie postawy odpowiedzialnego przygotowywania się do swojej pracy ( terminowość przygotowywania kolejnych części pracy magisterskiej)
3. Wyrobienie umiejętności pracy w zespole pełniąc różne role – dyskutanta, prelegenta, krytyka.
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu negocjacji i mediacji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Wiedza:

K_W 10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących negocjacji i mediacji w różnych gałęziach prawa.
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych.
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Umiejętności:

K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów związanych z negocjacjami i mediacjami w różnych gałęziach prawa. Potrafi dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie negocjacji i mediacji jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów dotyczących negocjacji i mediacji.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z zakresu negocjacji i mediacji do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu negocjacji i mediacji.
K_U 12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne.

Kompetencje społeczne:

K_K01, Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności negocjacyjnych i mediacyjnych oraz konieczności ciągłego jej doskonalenia a także śledzenia zmian przepisów prawnych dotyczących mediacji i negocjacji.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo.
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu negocjacji i mediacji. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy magisterskiej . Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry VIII-IX przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

1. A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa, 2007
2. A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009
3. Fisher R., Ury W., Dochodząc do tak. Warszawa 1990
4. Ury W., Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca

Literatura specjalistyczna odpowiadająca tematyce przygotowywanej pracy magisterskiej.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem