Prawo podatkowe (wykład) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Monika Münnich
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie: z terminologią z zakresu prawa podatkowego, ze źródłami prawa podatkowego .
C2:. Zapoznanie z podstawowymi cechami i funkcjami charakterystycznymi dla prawa podatkowego. Prezentacja podatkowych podmiotów czynnych i biernych. Prezentacja zasad funkcjonowania instytucji prawnopodatkowych (np. organ podatkowy, podatnik, płatnik inkasent). Zapoznanie ze strukturami organów administracji skarbowej. Prezentacja podatkowych norm materialnych ustrojowych i proceduralnych.
C3:. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków, oraz zaległości podatkowych. Zapoznanie z normatywnymi i praktycznymi podatkowymi aspektami przedsiębiorczości.
C4: Wyrobienie umiejętności w zakresie dokonywania obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych i społecznych pod kątem systemu podatkowego oraz wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa podatkowego, w celu analizowania i interpretowania procesów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów, dokonywania różnych czynności prawnych i zdarzeń prawnych itp.Wyrobienie umiejętności posługiwania się językiem prawniczym w sposób precyzyjny i spójny w mowie i piśmie, jak również przy użyciu specjalistycznych technik komunikacyjnych.
Wymagania wstępne
Wykład przeznaczony jest dla studentów III roku studiów. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawnopodatkową.
K_W04 Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa podatkowego i hierarchii norm prawnych.
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podatków i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnopodatkowych
K_W07 Ma podstawową wiedzę o instytucjach prawnopodatkowych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych
K_W08, K_W11, K_W 12 Ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi organów podatkowych a podmiotami zobowiązanymi. Ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji (państwowe i samorządowe organy administracji skarbowej). Ma elementarną wiedzę o procedurach podatkowych.
K_W 10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków w tym preferencji podatkowych, formularzy podatkowych pism procesowych, orzecznictwa.
K_W13:Zna i rozumie normatywne i praktyczne aspekty przedsiębiorczości w aspekcie prawa podatkowego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk gospodarczych i społecznych oraz powiązania ich z prawem podatkowym.
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa podatkowego w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnopodatkowych
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) .
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych.
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki podatkowoprawne.
K_U07 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu podatków, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08 Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów podatkowych.
K_U10 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_K_K01, K_K06 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy podatkowego), umie przyjmować i wyznaczać zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
K_K05Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, obywatelskich uwzględniając aspekty podatkowe. Potrafi przewidzieć wielokierunkowe w tym podatkowe skutki społeczne i gospodarcze swojej działalności.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, studium przypadku, opis
Oglądowe: prezentacje multimedialne, orzecznictwo
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe zagadnienia: pojęcie i struktura podatków, zobowiązania podatkowe, procedury podatkowe, charakterystyka podatków państwowych i samorządowych, przestępstwa podatkowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test pisemny. Skala ocen numeryczna od 2 do 5.
Zasady kształtowania się oceny testów:
a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0),
b) 81 – 90% plus dobry (4.5),
c) 71 – 80% dobry (4.0),
d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5),
e) 51 – 60% dostateczny (3.0),
f) poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Prawo podatkowe, red. P. Smoleń, W. Wójtowicz, Warszawa 2017, C.H.Beck
Literatura uzupełniająca:
A. Gomułowicz, ,J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2013,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin