Hierarchical Constitution of the Church (seminarium) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski
Course objective
O1 - Preparing the student to independently write and defend his or her master\'s dissertation.
O2 - Preparing the student to independently undertake scientific and research work.
Prerequisites
R1 - knowledge of issues related to subjects taught from the 1st to 3rd year of studies
Learning outcomes
KNOWLEDGE
1. correctly uses the dogmatic-juridical, historical-juridical and theological-juridical methods
2. has structured knowledge of ethical principles and standards applicable both to science and future work in legal professions

SKILLS
1. is able to independently and critically work on a scientific text, actively participate in scientific discussion and creatively contribute to scientific research concluded with writing a master\'s dissertation

SOCIAL SKILLS (ATTITUDES)
1. is convinced of the necessity and significance of professional conduct, observance of ethics in legal professions and also recognising moral problems and ethical dilemmas in one\'s own circles, seeks optimum solutions and possibilities to correct any irregularities
Teaching method
discussing the selection of the dissertation topic, analysing and discussing respective fragments of the dissertation
Course content description
1. Determining the scope of research in line with the student\'s interests
2. Topic selection
3. Introducing students to the sources of law and relevant literature
4. Organisation of individual research
5. Requirements for masters\' theses: quality criteria with respect to the content and editing
6. Developing the dissertation plan
7. Editing the text
8. Presenting fragments of the dissertation during the seminar
9. Correcting the dissertation according to the opinion of the advisor and fellow students
10. Editing the master\'s dissertation
Forms of assessment
The 7th and 8th semesters: selecting the master\'s dissertation topic, developing the dissertation plan, presenting the most important research problems, preparing a bibliography and endnotes.
The 9th and 10th semesters: preparing and presenting the literature and sources as well as subsequent chapters of the master\'s dissertation to fellow students and the advisor, presentation and submission of completed master\'s dissertation.
Required reading list
Basic literature:
1. Bielecki J. E., Metodologia, Instytut Teologiczny Księży misjonarzy, Kraków 1993.

Additional literature:
1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, „Kolonia”, Wrocław 1997.
2. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994.
3. Pawluk T., Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979.
4. Przybylska R., Przyczyna W. (red.), Zasady pisowni słownictwa religijnego, Biblos, Tarnów 2005.
5. Wójcik R., Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982.
Field of study: Canon Law
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year IV - Semester 7
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 7 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Learning outcomes:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Year/semester:Year V - Semester 9
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 7 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Learning outcomes:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych