Prawo finansowe (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Kucia-Guściora prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa finansowego. Prezentacja zasad z zakresu prawa autorskiego.

C2.Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej.
C3. Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki pracy magisterskiej.
C4 Wyrobienie umiejętności przygotowywania prac pisemnych, przede wszystkim pracy magisterskiej dotyczącej problematyki prawnofinansowej
Wymagania wstępne
Seminarium magisterskie przeznaczone jest dla studentów IV i V roku studiów. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa finansowego. Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu prawa finansów publicznych, prawa podatkowego oraz prawoznawstwa, prawa administracyjnego, cywilnego, a także prawa konstytucyjnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych podatków w tym preferencji podatkowych, formularzy podatkowych pism procesowych, orzecznictwa.
K_W 15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych np. doradcy podatkowego.
K_W 16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów podatkowych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
K_U 06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
K_U08Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa podatkowego jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U09Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów podatkowych.
K_U10Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy z prawa podatkowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej w szczególności krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy.
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa finansowego.
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Un_P_W01 Definiuje podstawowe ekonomiczne i prawne uwarunkowania działalności gospodarczej i formy indywidualnej przedsiębiorczości w kontekście podatkowym
Un_P_U01Określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie
Un_P_K01Podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowe
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, opis, referat, lektura,
Oglądowe: prezentacje prac magisterskich, orzecznictwo, pisma organów podatkowych,
Praktyczne: przygotowywanie poszczególnych części pracy magisterskiej, przygotowywanie opisów bibliograficznych.
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa finansowego
Praca z tekstami źródłowymi z prawa finansowego. Nauka korzystania ze źródeł i ich cytowania
Analiza zebranych materiałów źródłowych
Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu
Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego
Sposób przygotowanie planu pracy naukowej
Dyskusja nad planem pracy naukowej
Zasady sporządzania przypisów
Zasady stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów
Ocena umiejętności pisania tekstów naukowych na podstawie przygotowywanych artykułów
Struktura wstępu do pracy naukowej
Struktura zakończenia pracy naukowej
Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowejZasady sporządzania literatury pomocniczej
Przygotowanie pracy magisterskiej

Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się pierwszy z napisanych fragmentów części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Uzależnione od postępów pracy nad przygotowaniem dysertacji.
Semestr VII – wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja literatury.
Semestry VIII-IX przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej.
Semestr X – prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2013,
W. Wojtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2011,
A. Gorgol, B. Kucia-Guściora, P. Smoleń, M. Szustek-Janowska, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009;
A Gomułowicz, ,J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2011,
Z. Ofiarski, Prawo podatkowe, Warszawa 2010,
System prawa finansowego. Prawo daninowe, t. III pod red. L. Etela, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Polskie prawo finansowe. pod red E. Chojnej -Duch i H. Litwińczuk, Warszawa 2009.
2.E. Malinowska – Misiąg, W. Misiąg, Finanse publiczne w Polsce, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007
3.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki lokalne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
4.N. Gajl, Modele podatkowe. Podatki majątkowe, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996.
5. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem