Procesy małżeńskie (ćwiczenia) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie terminologii prawniczej charakterystycznej dla procesów małżeńskich (prawo kanoniczne), w przedmiocie norm prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Zdobędzie wiedzę prawną do funkcji oraz do zasad prawnych charakterystycznych dla procesów małżeńskich.
C 2 - Student zdobędzie umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej znajdującej się w Kodeksie Prawa Kanonicznego (w części dotyczącej procesów małżeńskich).
C 3 - Student będzie potrafił zachować się profesjonalnie w kontekście udzielania porad prawnych związanych z prowadzeniem procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Sądzie Kościelnym.
Wymagania wstępne
W 1 - Dla studentów IV roku prawa kanonicznego. Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy posiadają już wiedzę na temat kościelnego prawa procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego i zakresu procesów małżeńskich. Ponadto zna podstawowe cechy i funkcje poszczególnych procesów małżeńskich i rozumie zasady ich funkcjonowania. Student ma wiedzę na temat prowadzenia procesów o nieważność małżeństwa i innych kanonicznych procesów małżeńskich. (K2A_W01)
2. Student zna i rozumie sposoby funkcjonowania sądownictwa kościelnego. (K2A_W07)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu interpretacji norm prawnych zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego oraz innych zbiorach prawa dotyczących kościelnego prawa procesowego. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesów małżeńskich. Ponadto potrafi porozumieć się w sposób precyzyjny ze specjalistami tegoż prawa jak i z prawnikami zajmującymi się prawem cywilnym procesowym. (K2A_U01)
2. Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy udzielaniu porad prawnych osobom starającym się w sądzie kościelnym o uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa, otrzymanie dyspensy papieskiej, orzeczenie separacji czy też wydanie dekretu wdowieństwa. Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu wybranych kazusów procesowych. (K2A_U08)
3. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę zadanych orzeczeń sądowych i artykułów naukowych. Student potrafi udzielić fachowej przedprocesowej porady prawnej w sprawach małżeńskich. Jest przygotowany do pełnienia w trybunale kościelnym funkcji: pełnomocnika, adwokata kościelnego, obrońcy węzła małżeńskiego, notariusza oraz audytora. (K2A_U11)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student nabywa przekonania o wadze procesów małżeńskich dla zachowania sprawiedliwości w Kościele i ich roli w zachowaniu porządku społeczności Kościoła w wymiarze doczesnym a szczególnie ich ukierunkowanie na zbawienie człowieka. (K2A_K03)
2. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy w trakcie prowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. (K2A_K07)
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia praktyczne, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Struktura sądownictwa kościelnego.
2. Pojęcie procesu.
3. Rodzaje kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa:
- Proces zwykły.
- Proces skrócony (biskupi).
- Proces dokumentalny.
4. Procedura składania skargi powodowej o nieważność małżeństwa.
5. Etap wstępny procesu: dekrety wikariusza sądowego [przyjęcie/odrzucenie skargi powodowej, wyznaczenie obrońcy węzła, propozycja formuły wątpliwości procesowej, decyzja o rodzaju procesu, ustalenie formuły wątpliwości procesowej, wyznaczenie trybunału (w procesie skróconym wyznaczenie audytora i instruktora oraz terminu posiedzenia dowodowego)].
6. Procedura dowodzenia.
7. Procedura wyrokowania.
8. Procedura apelacyjna.
9. Zadania w procesie: wikariusza sądowego, obrońcy węzła małżeńskiego, notariusza, sędziów, instruktora i asesora, biegłego sądowego.
10. Proces o separację.
11. Proces do dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego.
12. Proces do domniemanej śmierci współmałżonka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
Student nie zna podstawowej terminologii prawniczej z kościelnego prawa procesowego.
Student nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach procesów małżeńskich.
Student nie zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student nie zaliczył pozytywnie poszczególnych kolokwiów.
(U)
Student nie posiada podstawowej umiejętności posługiwania się normami procesowymi.
(K)
Student nie uzyskał wymaganej minimalnej frekwencji.

Dostateczny
(W)
Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego.
Student ma wiedzę o różnych procesach małżeńskich i zaliczył kolokwia na ocenę dostateczną oraz zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student uzyskał minimalną frekwencję.
(U)
Student posiada na podstawowym poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu interpretacji norm prawa dotyczących kanonicznych procesów małżeńskich.
(K)
Student ma na podstawowym poziomie przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu kanonicznych procesów małżeńskich.

Dobry
(W)
Student zna i rozumie prawie całą terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego.
Student ma wiedzę o różnych rodzajach kanonicznych procesów małżeńskich i zaliczył kolokwia na ocenę dobrą oraz zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student miał dobrą frekwencję.
(U)
Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla kanonicznych procesów małżeńskich, choć czasami brakuje mu jeszcze precyzji.
(K)
Student właściwie odnosi się do zasad etyki przy wykonywaniu pomocy prawnej z zakresu kanonicznych procesów małżeńskich.

Bardzo dobry
(W)
Student zna i rozumie całą terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego.
Student ma na wysokim poziomie wiedzę o różnych rodzajach kanonicznych procesów małżeńskich i zaliczył kolokwia na ocenę bardzo dobrą oraz zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student miał bardzo dobrą frekwencję.
(U)
Student potrafi swobodnie używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla kanonicznych procesów małżeńskich.
Student potrafi samodzielnie interpretować normy kościelnego prawa procesowego.
(K)
Student w sposób profesjonalny odnosi się do zasad etyki przy wykonywaniu pomocy prawnej z zakresu kanonicznych procesów małżeńskich.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus. AAS 75 (1983), pars II, 1-317.
2. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii \"Dignitas Connubii”, Citta del Vaticano 2005.
3. Franciszek, List Apostolski motu proprio \"Mitis Iudex Dominus Iesus\" reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15.08.2015, tłumaczenie polskie (Tarnów: Biblos, 2015).
4. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. I. Gordon, Nowy proces nieważności małżeństwa, Romae 1983.
2. M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007.
3. S. Paździor, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3, Lublin 2009.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Procesy małżeńskie
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji