Ecclesiastical Public Law (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:dr Agnieszka Romanko
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski
Course objective
O1 - To acquire knowledge concerning the relationship between Church and State along with religious freedom protection.
O2 - Introducing students to the relationship between Church and State, as well as between the Holy See and international organisations before and after the Second Vatican Council.
Prerequisites
R1 - knowledge of issues associated with jurisprudence,
R2 - knowledge of issues associated with the hierarchical constitution of the Church,
R3 - the ability to organise and analyse regulations comprising the legal system of respective entities in public law transactions, i.e. the Holy See, States or international organisations.
Learning outcomes
KNOWLEDGE
1. has thorough knowledge of ecclesiastical public law, the significance of religious freedom in a community and institutional dimensions, as well as the activity of the Holy See in international relations
2. has thorough knowledge of the relationship between Church and State, and the secular legal systems

SKILLS
1. has the ability to actively participate in discussions and critically evaluate information
2. has the ability to critically analyse materials and information

SOCIAL SKILLS (ATTITUDES)
1. is ready to tackle professional challenges and undertakes professional activity in the area of canon law
Teaching method
lecture
Course content description
1. Ecclesiastical Public Law before and after the Second Vatican Council
2. From Pagan Monism to Christian Dualism (1st to 4th c.)
3. The Unity of Christian Society under two Powers (4th to 16th c.)
4. Church and States in a Divided Christian Europe of the Modern Era (16th to 18th c.)
5. The Pluralism of Models of Church – State Relations in the Modern Era (18th to 20th c.)
6. The Principle of Religious Freedom
7. The Principle of Autonomy and Independence of the Church and State
8. The Principle of Cooperation between the Church and State
9. Personality of the Holy See in International Relations
10. The Diplomatic Relations of the Holy See
11. International Conventions between the Holy See and States
12. Guarantees of Religious Freedom in International Conventions
13. Guarantees of Religious Freedom in the Law of the European Union
Forms of assessment
Unsatisfactory grade
(K) - The student lacks basic knowledge in the field of ecclesiastical public law
(S) - The student lacks the ability to start discussion and critically analyse the material
(S) - The student is not ready to tackle professional challenges

Satisfactory grade
(K) - The student knows certain terms relating to ecclesiastical public law
(S) - The student has sufficient ability to start discussion and critically analyse material
(S) - The student is ready to tackle professional challenges

Good grade
(K) - The student knows most terms relating to ecclesiastical public law
(S) - The student has the ability to start discussion and critically analyse material
(S) - The student is ready to tackle professional challenges

Very good grade
(K) - The student knows all the required terms relating to ecclesiastical public law
(S) - The student has the ability to start open discussion with specialists and critically analyse material
(S) - The student is ready to tackle professional challenges and undertakes professional activity in the area of canon law
Required reading list
Basic literature:
1. Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, wyd. 2, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
2. Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
3. Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
4. Sitarz M. [et al.] (red.), Kościelne Prawo Publiczne. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.

Additional literature:
1. Krukowski J., Sitarz M., Pieron B. (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
2. Krukowski J., Sobczyk P., Poniatowski M. (red. nauk.), Religia i etyka w edukacji publicznej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014.
3. Sobański R., Kościół jako podmiot prawa, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.
4. Szołtysik P., Wzajemne relacje między Kościołem a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2004.
Field of study: Canon Law
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year IV - Semester 7
Number of ECTS credits: 3
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo publiczne
Learning outcomes:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji