Hierarchical Constitution of the Church (wykład) - 2019/2020

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Number of hours (week/semester): 2/30
Language of instruction:Język polski
Course objective
O1 - Introducing students to the legal standards provided in the Code of Canon Law of 1983, Book II - The People of God, can. 330-572 and apostolic constitutions: Pastor Bonus and Universi Dominici Gregis
Prerequisites
R1 - knowledge of issues associated with jurisprudence,
R2 - knowledge of Book I – General Norms, can. 1-203 (CCL of 1983).
Learning outcomes
KNOWLEDGE
1. knows terminology associated with the constitutional law of the Church and its ruling system, as well as the functioning of its respective legal entities
2.understands the functioning of respective institutions in the Church, both under the law of God and purely human law

SKILLS
1. can use the knowledge gained in various areas of law to organise and analyse regulations and apply concepts that appear both in secular and canon law

SOCIAL SKILLS (ATTITUDES)
1. identifies him- or herself with the values, goals and tasks put by the Church into practice, is prudent, mature and involved in the mission of the Church
Teaching method
multimedia presentation lecture
Course content description
1. The Roman Pontiff and the College of Bishops
2. The Synod of Bishops
3. The Cardinals of the Holy Roman Church
4. The Roman Curia
5. Legates of the Roman Pontiff
6. Particular Churches
7. Diocesan Bishops, Coadjutor and Auxiliary Bishops
8. Extraordinary Circumstances: the Impeded See and the Vacant See
9. Ecclesiastical Provinces and Ecclesiastical Regions
10. Metropolitans
11. Particular Councils
12. Conferences of Bishops
13. The Diocesan Synod
14. The Diocesan Curia
15. The Presbyteral Council
16. The College of Consultors
17. Chapters of Canons
18. The Pastoral Council
19. Pastors
20. Parochial Vicars
21. Vicars Forane
22. Rectors of Churches and Chaplains
Forms of assessment
Unsatisfactory grade
(K) - The student lacks basic knowledge in the field of the constitutional law of the Church or its ruling system, as well as the functioning of its respective legal entities
(S) - The student cannot use basic knowledge in various areas of law to organise and analyse regulations or apply concepts that appear both in secular and canon law
(S) - The student does not identify him- or herself with the values implemented by the Church

Satisfactory grade
(K) - The student knows some concepts in the field of the constitutional law of the Church and its ruling system, as well as the functioning of its respective legal entities
(S) - The student can use the basic knowledge gained in various areas of law to organise and analyse regulations and apply concepts that appear both in secular and canon law
(S) - The student identifies him- or herself with the values implemented by the Church

Good grade
(K) - The student knows most concepts in the field of the constitutional law of the Church and its ruling system, as well as the functioning of its respective legal entities
(S) - The student can use the knowledge gained in various areas of law to organise and analyse regulations and apply concepts that appear both in secular and canon law
(S) - The student identifies him- or herself with the values implemented by the Church

Very good grade
(K) - The student knows all the concepts in the field of the constitutional law of the Church and its ruling system, as well as the functioning of its respective legal entities
(S) - The student can use the knowledge gained in various areas of law and thoroughly organise and analyse regulations and apply concepts that appear both in secular and canon law
(S) - The student identifies him- or herself with the values, goals and tasks implemented by the Church
Required reading list
Basic literature:
1. Krukowski J. (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2005.

Additional literature:
1. Głódź S. L., Krukowski J., Sitarz M. (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
2. Kacprzyk W., Sitarz M. (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
3. Krukowski J., Sitarz M. (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
4. Krukowski J., Sitarz M., Pastwa A. (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
5. Krukowski J., Sitarz M., Pieron B. (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
6. Pagé R., Les Églises particulières, t. I i III, Éditions Paulines, Paris 1985.
7. Pawluk P., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży i jego nauczanie i uświęcanie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.
8. Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008.
9. Sitarz M., Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
10. Sitarz M. [et al.] (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, tom 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
11. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
12. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
13. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.
14. Urso P., Il diritto nel ministero della Chiesa, t. II, Roma 1990.
Field of study: Canon Law
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 5
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Credit
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Ustrój hierarchiczny Kościoła
Learning outcomes:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji